Wij werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meldcode

De Hoeksche School Kinderopvang werkt vanaf 2012 met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is een wettelijke verplichting voor de branche kinderopvang om een meldcode te hanteren. Deze meldcode ondersteunt beroepskrachten in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De Hoeksche School Kinderopvang hanteert een stappenplan. Daarin staat hoe er gehandeld moet worden wanneer er een vermoeden is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Aandachtsfunctionarissen

Binnen De Hoeksche School Kinderopvang zijn aandachtsfunctionarissen aangesteld die het aanspreekpunt zijn voor ouders en pedagogisch medewerkers. De aandachtsfunctionaris heeft ook contact met externe partijen als bijvoorbeeld het Advies en Meldpunt Kindermishandeling.

De aandachtsfunctionarissen van De Hoeksche School Kinderopvang zijn Irene de Jong en Diana van der Wiel. Je bereikt hen via op telefoonnummer 0186 – 650 020. Je kunt ook een mail sturen naar  i.dejong@ko-dehoekscheschool.nl of d.vanderwiel@ko-dehoekscheschool.nl.