IKC De Klinker Oud-Beijerland

Goed voor elkaar!

Welkom op de pagina van IKC De Klinker!

Onze school

Ons onderwijs staat midden in de samenleving en bereidt kinderen voor op het functioneren in onze samenleving. De Klinker is een openbare school waar iedere leerling mag zijn wie hij/zij is en de ruimte geboden krijgt om zich te ontwikkelen tot wie hij/zij kan worden. Het onderwijs sluit aan bij de aard, de aanleg, de belangstelling en de begaafdheid van de leerling, zodat deze zich op alle gebieden naar vermogen in eigen tempo kan ontwikkelen. Leren is niet iets dat de leerlingen alleen nu doen voor later… In onze visie is leren een proces van het ontwikkelen van leervaardigheden waar zij nu mee beginnen, zodat ze ook later, tijdens hun schoolcarrière of in beroeps- en privéleven, nieuwe kennis blijven construeren en integreren en zichzelf steeds verder ontwikkelen. Je blijft een levenslang leren.

Wij willen kinderen helpen zich te ontwikkelen tot sociale, zelfstandige en kritische wereldburgers. Door positief te communiceren en de regie te hebben over onze emoties kunnen we beter samenwerken en onszelf goed presenteren. Goed voor elkaar!

Heel graag tot ziens op IKC De Klinker!

Namens het team,

Marloes Dam, directeur

Algemene informatie

Wij willen kinderen opvoeden tot autonoom, competent, verantwoordelijk en sociaal deelnemer van een nog onbekende samenleving die sneller dan ooit verandert. Dat beschouwen we als onze pedagogische opdracht. Wij, u als ouder samen met ons, werken aan een samenleving waarin het welzijn een belangrijke plaats krijgt met vooral vaardige, waardige en aardige burgers.

Bij onze aanpak onderscheiden we drie doeldomeinen

Kwalificatie: aanleren van vaardigheden zoals rekenen en taal maar ook van creatieve strategieën en technieken.

Socialisering: aanleren van goede manieren. Zo gaan we met elkaar om, samen spelen en samenwerken.

Subjectivering: vorming van de persoon en dus ook het aanleren van nadenken over de eigen verantwoordelijkheid; zijn mijn wensen wenselijk voor mijn individuele ontwikkeling, voor ons leven met anderen (democratie) en voor ons leven op een planeet met beperkte mogelijkheden (ecologie)?

Onze waarden

Vanuit de stichting De Hoeksche School hebben we als kader de volgende vier waarden: rechtvaardigheid, weldadigheid, waardigheid, vrijheid. Vanuit IKC de Klinker willen we de volgende waarde toevoegen: vertrouwen.

Missie
Leerlingen als sociale en kritische wereldburgers
Er wordt volop ingezet om een positieve groepssfeer te generen en te behouden. Leerlingen krijgen bij ons de gelegenheid zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen binnen de context van een positieve groep. Er is voor leerlingen ruimte om kritisch te (leren) denken. Zij durven vragen te stellen over uiteenlopende onderwerpen.
Het onderling met elkaar van gedachten durven wisselen over zowel de aanpak van een opdracht als een willekeurig standpunt, wordt aangemoedigd en begeleid door de leerkracht. Het laat leerlingen zien dat ze elkaar nodig hebben en dat zij zelf een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een groep door goed voor elkaar te zijn. Leerlingen worden gestimuleerd en actief uitgedaagd om hun eigen keuzes en meningen te beargumenteren zodat diepgang wordt bevorderd.

Leerlingen als zelfstandige wereldburgers
Leerlingen herkennen hun cognitieve en/of sociale grenzen. Zij weten deze aan te geven, te bewaken of juist te verleggen. Er is daarvoor onderling vertrouwen en voldoende veiligheid in de groep. Er worden middelen en manieren aangereikt om zelfstandig doelgericht en probleemoplossend te kunnen handelen (en niet zonder meer op te geven).

Leerlingen als competente wereldburgers
Nieuwsgierigheid en leergierigheid worden opgewekt en benut door het aanbod van uitdagende contextuele onderwerpen die aansluiten bij hun levensfase. De lessen zijn thematisch en worden zo ingericht dat de motivatie om kennis te vergaren en ergens beter in te worden, aanwezig is en blijft. Het (leren) reflecteren op (eigen) werk en handelen heeft een belangrijke rol tijdens de lessen. Taal en rekenen zijn belangrijke basisvaardigheden en hebben een prominente plaats in het lesaanbod. Leerlingen voelen zich competent en gewaardeerd vanwege hun eigen vaardigheden.

Visie
Wij willen kinderen helpen om sociale, zelfstandige en kritische wereldburgers te worden.

Als wereldburgers zijn wij onderdeel van een gemeenschap met sociale omgangsvormen en tradities.
Kinderen moeten door volwassenen worden voorbereid om als lid binnen die gemeenschap sociaal, zelfstandig en kritisch, volwaardig te kunnen functioneren. Wij zien het als onze taak om onze leerlingen kennis te laten maken met, normen, waarden, omgangsvormen, bestaande tradities en (sociaal-politieke en culturele) praktijken uit onze samenleving.

Betrokkenheid en relatie staan voorop. Eigen verantwoordelijkheid van het kind vinden wij essentieel. Wij willen ze leren om bewust keuzes te maken en te participeren binnen de eigen groep (de eigen leefwereld) en in de samenleving als groter geheel. Een kind moet worden uitgenodigd de gemeenschap kritisch te beschouwen, mede vorm te geven en verder te ontwikkelen.

De vorming en ontwikkeling van het kind staan centraal: zijn eigen identiteit en uniciteit, autonomie en verantwoordelijkheid en het ontdekken van zijn drijfveren en passies. Alleen binnen een positieve groepssfeer hebben leerlingen op school de gelegenheid om, op hun eigen niveau, een eigen rol te vervullen.

De vragen die wij door onze leerlingen willen laten beantwoorden zijn: wie ben ik, wat kan ik en wie wil ik zijn. De essentie is om een kind vrij, volwassen en verantwoordelijk in de wereld te laten zijn.

Kinderen hebben het recht zich te kwalificeren. Zij mogen zich kennis, vaardigheden en competenties eigen maken die nodig zijn om te kunnen participeren in de samenleving en het functioneren in het toekomstige beroepsleven.

Slogan: Goed voor elkaar (zijn)

Onderwijsfocus

Wij zijn ervan overtuigd dat we leerlingen het best kunnen voorbereiden op hun rol in deze steeds veranderende wereld door veel aandacht te besteden aan de volgende aspecten:

  • Leren met en van elkaar
  • Talenten kennen en benutten
  • Samenhang
  • Positief communiceren
  • Vieren
  • Zorgen voor elkaar
  • Betrokken bij de samenleving
  • Burgerschap

Wij willen kinderen helpen zich te ontwikkelen tot sociale, zelfstandige en kritische wereldburgers.

Deze tekst zegt al veel over de intentie van onze school. Leerlingen moet worden voorbereid op de maatschappij! Een maatschappij die snel verandert en dus minder voorspelbaar is. Een maatschappij waar je eigen identiteit en (sociale) vaardigheden ertoe doen

Contact

Adresgegevens
IKC De Klinker
Polderlaan 9
3261 ZA Oud-Beijerland
Poortwijk III

telefoon: 0186 626477
e-mail: info.deklinker@dehoekscheschool.nl

Website De Klinker

Wij nodigen u uit om onze website te verkennen voor meer informatie.

Bezoek de website van De Klinker voor meer informatie