Openbaar basisonderwijs Hoeksche Waard

Onze stichting kent een aantal regels en voorschriften die beschreven staan in onderstaande protocollen.

Veiligheid

Het thema veiligheid is op verschillende manieren verankerd in de Nederlandse wet en regelgeving:

 • Het artikel 7:658 van Burgerlijk Wetboek legt de basis voor de arbeidsomstandigheden en veiligheid van het personeel. De werkgever heeft een zorgplicht op dit gebied. Het artikel bepaalt dat de werkgever zodanige maatregelen moet treffen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat een werknemer in de uitvoering van zijn werkzaamheden schade oploopt.
 • In de Wet op het Primair onderwijs is opgenomen dat het bevorderen van gezond gedrag een wettelijke taak is van de scholen. De aandacht voor de veiligheid van leerlingen en leerkrachten valt hier eveneens onder.
  In de Wet op de Arbeidsomstandigheden (Arbo-wet) staat beschreven hoe werkgevers en werknemers een goed arbeidsomstandighedenbeleid moeten voeren voor een gezond, veilig en prettig klimaat voor leerkrachten en leerlingen.
 • Wet op het Onderwijstoezicht (WOT).
 • Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB).
 • Hoofdstuk 11 van de CAO-PO gaat in op veiligheidsgerelateerde onderwerpen.

Op basis van bovengenoemd kader heeft Stichting De Hoeksche School de inhoud van het veiligheidsbeleid verder vormgegeven. In de Nota Veiligheidsbeleid wordt o.m. aandacht besteed aan gedragsaspecten, binnen- en buitenschoolse activiteiten en gebouwen.

Lees hieronder de betreffende documenten:

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Scholen hebben nogal eens te maken met de gevolgen van verstoorde relaties tussen ouders. Dat kan scholen voor dilemma’s plaatsen. Een ouder kan vinden dat hij recht heeft op informatie van de school waarop zijn kind zit, terwijl de andere ouder vindt dat de school juist geen gegevens moet verstrekken. De school dreigt dan tot partij te worden gemaakt in een geschil waar zij verder buiten staat en ook buiten wil blijven staan.

Integriteitsbeleid en Klokkenluidersregeling

Ontsporend gedrag van bestuurders en toezichthouders heeft geleid tot het publieke debat over ‘goed bestuur’. Hoe kan integriteit binnen organisaties gewaarborgd worden? Het gaat dan niet alleen om het handelen van bijvoorbeeld de bestuurders of medewerkers in de uitoefening van hun functie – denk bij dit laatste aan regels voor het ontvangen van geschenken. Of om de aanwezigheid van een Klokkenluidersregeling en regels ter voorkoming van de schijn van belangenverstrengeling. Het gaat om meer dan dat.

Integriteit als ‘kenmerk of kwaliteit van goed bestuur’ is ook aanwezig in gesprekken over doelen en middelen, in besluitvormingsprocessen, in een goed ontwikkelde aanspreekcultuur, in het creëren van betrokkenheid bij veranderingen, in respect voor de eigen aard van de professionele afweging die telkenmale in individuele gevallen gemaakt moet worden, in het vermijden van de weg van de minste weerstand als het gaat om de belangen van leerlingen, in het besef dat bestuurlijke afwegingen ten principale normatieve afwegingen zijn en pas daarna afwegingen op basis van efficiency en effectiviteit.

Stichting De Hoeksche School heeft derhalve een Integriteitscode opgesteld met daarin concrete regels en algemene gedragslijnen. De integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van de stichting en de aangesloten scholen, dus niet alleen voor medewerkers, directieleden, leden van het College van Bestuur en Raad van Toezicht, maar ook voor een bredere kring: bedrijven en instanties die werken in opdracht van De Hoeksche School of één van de bij de stichting aangesloten scholen.

De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag zoals hoe dient te worden omgegaan met geschenken van ouders of relaties, het privégebruik van telefoon en computer, of hoe medewerkers die verantwoordelijk zijn voor inkoop dienen om te gaan te gaan met leveranciers.

De integriteitscode heeft als doel medewerkers, directieleden, leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht, maar ook bedrijven en instanties die werken in opdracht van Stichting De Hoeksche School of de aangesloten scholen, duidelijke richtlijnen te geven.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Medio 2013 is de wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in werking getreden. In het kader van kwaliteitszorg is het verplicht een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking (ook wel genoemd meisjesbesnijdenis) en eergerelateerd geweld.

Het college van bestuur van Stichting De Hoeksche School heeft een Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De code bevat een stappenplan en heeft tot doel de medewerkers te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Lees meer

Privacy

Datalek

Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken in werking getreden. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) onverwijld een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra een ernstig datalek wordt geconstateerd. Tevens dient men, in een aantal gevallen, het datalek ook te melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Een datalek moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek moet daarnaast ook worden gemeld aan de betrokkene indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer.

Het Protocol beveiligingsincidenten en datalekken van Stichting De Hoeksche School bevat een handleiding voor de melding, beoordeling en afhandeling van beveiligingsincidenten en datalekken binnen onze organisatie. Nu kan het gebeuren dat iemand buiten onze organisatie (zoals een ouder, relatie of andere derde) een (mogelijk) beveiligingsincident opmerkt. Dan is het zaak dat hij/zij dit onmiddellijk meldt bij de directie van de school. De directie neemt vervolgens de stappen beschreven in dit protocol.

Informatiebeveiliging en privacy

Vanaf 25 mei 2018 geldt nog maar één privacywet in de hele Europese Unie: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is een verordening; dit houdt in dat er rechtstreeks verplichtingen worden opgelegd aan degene die persoonsgegevens verwerken en rechten toekent aan betrokkenen. Het gaat in eerste instantie niet om technische maatregelen, niet om ict, maar om gedrag, cultuur en bewustwording. Het vastgesteld Informatiebeveligings- en Privacybeleid (IBP-beleid) met duidelijke doelen, uitgangspunten en vastgelegde verantwoordelijkheden vormt de basis om e.e.a. goed te regelen.

Iedere school verwerkt persoonsgegevens van personeel en leerlingen. In het privacyreglement hebben wij vastgelegd voor welke doelen wij persoonsgegevens registreren. Het gaat hierbij niet alleen om gewone persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum en overige contactgegevens, maar soms ook om bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot bijvoorbeeld gezondheid, afkomst en godsdienst. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de relevante wetgeving waaronder de AVG.

Lees hier de privacyverklaring leerlingen.
Lees hier de privacyverklaring personeel, bezoekers, leveranciers.
Lees hier het privacyreglement.

Cameratoezicht

Op sommige terreinen en in gebouwen van Stichting De Hoeksche School, openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard, wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. De beeldinformatie die met dit cameratoezicht wordt verkregen wordt digitaal vastgelegd en is een verwerking van persoonsgegevens.

De wettelijke grondslag die wij hanteren voor cameratoezicht is behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze scholen en de stichting. Cameratoezicht kan inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van leerlingen, medewerkers en bezoekers. We maken daarom alleen gebruik van cameratoezicht op locaties waar dit noodzakelijk is en minder ingrijpende maatregelen niet effectief zijn.

Het Reglement cameratoezicht geeft een beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en procedures over het cameratoezicht, met het oog op integer gebruik van het camerasysteem en de bescherming van privacy van leerlingen, medewerkers, bezoekers en huurders/gebruikers.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt. Wij gebruiken uitsluitend functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig omdat hiermee de website beter werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Onze website bevat mogelijk externe links naar andere websites. Met deze externe links worden door Stichting De Hoeksche School geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een externe link klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de website waarop u dan terecht komt. De Hoeksche School is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Wij verwijzen u graag naar de privacyverklaring van die andere websites.

Lees meer

Materieel

Scholen in het basisonderwijs ontvangen jaarlijks van het ministerie van OCW een vergoeding voor personele kosten en materiële kosten.

Voor de personele bekostiging ontvangen de schoolbesturen een lumpsum budget, gebaseerd op een bedrag per leerling. Kleine scholen ontvangen een toeslag. Het bedrag is opgebouwd uit een vast bedrag en een variabel bedrag.

Verder ontvangen scholen een lumpsumbedrag voor materiële kosten (o.a. leermiddelen, onderhoud gebouw, inventaris en schoonmaak en administratie). De vergoeding voor materiële kosten is gebaseerd op het aantal leerlingen van een school en het daaruit afgeleide aantal groepen.

De kosten voor nieuwbouw van scholen  zijn voor rekening van de gemeente.

Sponsoring

In februari 2009 hebben besturen- en ouderorganisaties een convenant gesloten met het Ministerie van OC&W. Het convenant is een aanscherping van eerder gemaakte afspraken over sponsoring in het onderwijs.

Een belangrijke aanvulling is dat ouders, leraren en leerlingen nu via de medezeggenschapsraad meer betrokken worden bij het afsluiten van sponsorcontracten.
De Inspectie van het Onderwijs zal toezien op de naleving van de wetgeving op dit punt.
Ook spraken partijen af dat zij zullen bevorderen dat nieuwe sponsorcontracten een gezonde levensstijl van leerlingen mogelijk en aantrekkelijk moeten maken.

Hieronder vindt u de afspraken:

 • Sponsoring past binnen de doelstellingen van de school. Sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod of kwaliteitseisen die de school stelt;
 • Sponsoring mag de onderwijsinhoud en de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden;
 • Sponsoring is niet schadelijk voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van kinderen;
 • Sponsoring appelleert niet aan gevoelens van angst of bijgelovigheid en is niet misleidend;
 • De middelen die een school via sponsoring ontvangt worden ingezet voor extra’s. Kernactiviteiten mogen niet afhankelijk zijn van sponsoring;
 • Partijen streven een gezonde leefstijl van kinderen na bij sponsoring;
 • In lesmateriaal is geen reclame opgenomen. Bij andere reclame-uitingen is geen sprake van onvolledige of subjectieve informatie;
 • Sponsorgelden worden apart geadministreerd in de boekhouding van de school;
 • Alle betrokkenen wordt duidelijk gemaakt wanneer er sprake is van sponsoring;
 • Sponsoring wordt in de medezeggenschapsraad aan de orde gesteld.

Stichting De Hoeksche School en de aangesloten scholen hebben geen inkomsten uit sponsoring. Mochten er initiatieven op het gebied van sponsoring ontstaan, dan worden die vooraf ter advies aan de (G)MR voorgelegd.

Financieel

Scholen ontvangen een lumpsumbedrag voor materiële kosten. Materiële kosten zijn kosten die scholen maken voor onder andere administratie, leermiddelen, onderhoud gebouw, inventaris, exploitatie en schoonmaak. De vergoeding voor materiële kosten is gebaseerd op het aantal leerlingen van een school en het daaruit afgeleide aantal groepen. Via een programma van eisen is aangegeven voor welke uitgaven een school een vergoeding krijgt.

Download het Treasurystatuut.

Begroting: jaarlijks wordt voor 1 december een meerjarenbegroting opgesteld.

Jaarrekening: jaarlijks wordt voor 1 mei de jaarrekening vastgesteld. Lees hier de jaarrekening 2019.

Huisvesting

Gebouwen: gemeenten hebben een zorgplicht met betrekking tot de onderwijshuisvesting. Zo is een gemeente verantwoordelijk voor nieuwbouw en voldoende capaciteit van de schoolgebouwen en pleinen. Een en ander is vastgelegd in de gemeentelijke Verordening huisvesting onderwijs.

Onderhoud schoolgebouwen: schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de schoolgebouwen. Stichting De Hoeksche School heeft voor elk schoolgebouw een meerjarige onderhoudsplanning opgesteld. Onze scholen doteren jaarlijks een bedrag aan de onderhoudsvoorziening. Hierdoor ontstaan geen pieken en dalen in de kosten van onderhoud en wordt het onderhoud planmatig uitgevoerd.

Lees meer

Kinderopvang

Tussenschoolse opvang

Sinds 1 augustus 2006 is het schoolbestuur formeel verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang (tso). De visie op het overblijven is vastgelegd in de Nota Bovenschools kader TSO.

Voor- en naschoolse opvang

Sinds 1 augustus 2007 hebben schoolbesturen de verplichting buitenschoolse opvang (bso) aan te bieden. Stichting De Hoeksche School werkt nauw samen Stichting De Hoeksche School Kinderopvang aan de ontwikkeling van integrale kindcentra. Zie ook onze homepage. Op een aantal van onze scholen wordt bso vooralsnog aangeboden door andere organisaties voor kinderopvang.

Klachtenregeling

Het bevoegd gezag van Stichting De Hoeksche School heeft voor alle onder de stichting ressorterende scholen een klachtenregeling vastgesteld.
Daarnaast is de stichting aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC). Deze commissie treedt op als adviescollege.

De Landelijke Klachtencommissie heeft een vereenvoudigde weergave van de klachtenprocedure, klik hier voor de weergave.

De klachtenregeling garandeert een zorgvuldige behandeling van de klachten.

Ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen een klacht indienen over ondermeer gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan door het bevoegd gezag en het personeel, over seksueel misbruik of seksuele intimidatie, discriminatie of agressie.

In eerste instantie krijgt de klager te maken met de contactpersoon op de betreffende school. De schoolcontactpersoon gaat niet inhoudelijk in op de klacht maar verwijst de klager door naar de juiste persoon of instantie. Een externe vertrouwenspersoon kan onderzoeken of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Stichting De Hoeksche School heeft twee externe vertrouwenspersonen, werkzaam bij Stichting Kwadraad.

Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen het bevoegd gezag van Stichting De Hoeksche School en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.

Naast ouders en leerlingen kan iedereen die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap klachten indienen. Deze kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en personeel of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap.

De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling. Voor wat betreft de aard van de klachten waarvoor deze regeling is bedoeld, wordt verwezen naar de tekst van de klachtenregeling en de artikelsgewijze toelichting.

Voorts dienen klachten waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijkheid bij een commissie bestaat, langs die lijn te worden afgehandeld. Zo kan een klacht die via een geschillencommissie kan worden ingediend niet afgehandeld worden via de klachtenregeling van De Hoeksche School. Deze regeling is ook niet van toepassing indien het een klacht betreft tegen een besluit van het bevoegd gezag van een openbare school in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Wanneer een bevoegd gezag van een openbare school bijvoorbeeld een verzoek van een leerkracht om buitengewoon verlof afwijst, kan de desbetreffende leerkracht op basis van de Awb bezwaar en beroep aantekenen.

Lees meer