Onze stichting kent een aantal regels en voorschriften op het gebied van materieel die beschreven staan in onderstaande protocollen.

Materieel

Scholen in het basisonderwijs ontvangen jaarlijks van het ministerie van OCW een vergoeding voor personele kosten en materiële kosten.

Voor de personele bekostiging ontvangen de schoolbesturen een lumpsum budget, gebaseerd op een bedrag per leerling. Kleine scholen ontvangen een toeslag. Het bedrag is opgebouwd uit een vast bedrag en een variabel bedrag.

Verder ontvangen scholen een lumpsumbedrag voor materiële kosten (o.a. leermiddelen, onderhoud gebouw, inventaris en schoonmaak en administratie). De vergoeding voor materiële kosten is gebaseerd op het aantal leerlingen van een school en het daaruit afgeleide aantal groepen.

De kosten voor nieuwbouw van scholen  zijn voor rekening van de gemeente.

Sponsoring

In februari 2009 hebben besturen- en ouderorganisaties een convenant gesloten met het Ministerie van OC&W. Het convenant is een aanscherping van eerder gemaakte afspraken over sponsoring in het onderwijs.

Een belangrijke aanvulling is dat ouders, leraren en leerlingen nu via de medezeggenschapsraad meer betrokken worden bij het afsluiten van sponsorcontracten.
De Inspectie van het Onderwijs zal toezien op de naleving van de wetgeving op dit punt.
Ook spraken partijen af dat zij zullen bevorderen dat nieuwe sponsorcontracten een gezonde levensstijl van leerlingen mogelijk en aantrekkelijk moeten maken.

Hieronder vindt u de afspraken:

  • Sponsoring past binnen de doelstellingen van de school. Sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod of kwaliteitseisen die de school stelt;
  • Sponsoring mag de onderwijsinhoud en de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden;
  • Sponsoring is niet schadelijk voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van kinderen;
  • Sponsoring appelleert niet aan gevoelens van angst of bijgelovigheid en is niet misleidend;
  • De middelen die een school via sponsoring ontvangt worden ingezet voor extra’s. Kernactiviteiten mogen niet afhankelijk zijn van sponsoring;
  • Partijen streven een gezonde leefstijl van kinderen na bij sponsoring;
  • In lesmateriaal is geen reclame opgenomen. Bij andere reclame-uitingen is geen sprake van onvolledige of subjectieve informatie;
  • Sponsorgelden worden apart geadministreerd in de boekhouding van de school;
  • Alle betrokkenen wordt duidelijk gemaakt wanneer er sprake is van sponsoring;
  • Sponsoring wordt in de medezeggenschapsraad aan de orde gesteld.

Stichting De Hoeksche School en de aangesloten scholen hebben geen inkomsten uit sponsoring. Mochten er initiatieven op het gebied van sponsoring ontstaan, dan worden die vooraf ter advies aan de (G)MR voorgelegd.

Financieel

Scholen ontvangen een lumpsumbedrag voor materiële kosten. Materiële kosten zijn kosten die scholen maken voor onder andere administratie, leermiddelen, onderhoud gebouw, inventaris, exploitatie en schoonmaak. De vergoeding voor materiële kosten is gebaseerd op het aantal leerlingen van een school en het daaruit afgeleide aantal groepen. Via een programma van eisen is aangegeven voor welke uitgaven een school een vergoeding krijgt.

Download het Treasurystatuut.

Begroting: jaarlijks wordt voor 1 december een meerjarenbegroting opgesteld.

Jaarrekening: jaarlijks wordt voor 1 mei de jaarrekening vastgesteld.

Huisvesting

Gebouwen: gemeenten hebben een zorgplicht met betrekking tot de onderwijshuisvesting. Zo is een gemeente verantwoordelijk voor nieuwbouw en voldoende capaciteit van de schoolgebouwen en pleinen. Een en ander is vastgelegd in de gemeentelijke Verordening huisvesting onderwijs.

Onderhoud schoolgebouwen: schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de schoolgebouwen. Stichting De Hoeksche School heeft voor elk schoolgebouw een meerjarige onderhoudsplanning opgesteld. Onze scholen doteren jaarlijks een bedrag aan de onderhoudsvoorziening. Hierdoor ontstaan geen pieken en dalen in de kosten van onderhoud en wordt het onderhoud planmatig uitgevoerd.