Onze regels en voorschriften op het gebied van veiligheid.

Veiligheid

Het thema veiligheid is op verschillende manieren verankerd in de Nederlandse wet- en regelgeving.

Zo is in de Wet op het Primair onderwijs opgenomen dat het bevorderen van gezond gedrag een wettelijke taak is van de scholen. De aandacht voor de veiligheid van leerlingen en leerkrachten valt hier eveneens onder.

Stichting De Hoeksche School heeft de inhoud van het veiligheidsbeleid verder vormgegeven. In de Nota Veiligheidsbeleid wordt o.m. aandacht besteed aan gedragsaspecten, binnen- en buitenschoolse activiteiten en gebouwen.

Lees hieronder de betreffende documenten:

 • Nota Veiligheidsbeleid
 • Bijlage bij Nota Veiligheidsbeleid: klachtenregeling Stichting De Hoeksche School
 • Bijlage bij Nota Veiligheidsbeleid: regeling meldings-, overleg- en aangifteplicht zedenmisdrijven binnen de scholen
 • Bijlage bij Nota Veiligheidsbeleid: regeling time-out, schorsing, verwijdering van leerlingen, onaanvaardbaar gedrag van ouders/verzorgers
 • Bijlage bij Nota Veiligheidsbeleid: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (klik hieronder op ‘lees meer’)
 • Bijlage bij Nota Veiligheidsbeleid: Integriteitscode (zie hieronder ‘integriteitsbeleid en klokkenluidersregeling’)
 • Bijlage bij Nota Veiligheidsbeleid: Regeling melden vermoeden van een misstand (zie hieronder ‘integriteitsbeleid en klokkenluidersregeling’)
 • Bijlage bij Nota Veiligheidsbeleid: Protocol sociale media
 • Bijlage bij Nota Veiligheidsbeleid: Richtlijnen informatieverstrekking gescheiden ouders
 • Bijlage bij Nota Veiligheidsbeleid: Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen
 • Bijlage bij Nota Veiligheidsbeleid: Reglement cameratoezicht (zie ‘Privacy‘)
 • Bijlage bij Nota Veiligheidsbeleid: Beleid informatiebeveiliging en privacy (zie ‘Privacy‘)
 • Bijlage bij Nota Veiligheidsbeleid: Privacyreglement (zie ‘Privacy‘)
 • Bijlage bij Nota Veiligheidsbeleid: Protocol beveiligingsincidenten en datalekken (zie ‘Privacy‘)

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Scholen hebben nogal eens te maken met de gevolgen van verstoorde relaties tussen ouders. Dat kan scholen voor dilemma’s plaatsen. Een ouder kan vinden dat hij recht heeft op informatie van de school waarop zijn kind zit, terwijl de andere ouder vindt dat de school juist geen gegevens moet verstrekken. De school dreigt dan tot partij te worden gemaakt in een geschil waar zij verder buiten staat en ook buiten wil blijven staan.

Integriteitsbeleid en Klokkenluidersregeling

Ontsporend gedrag van bestuurders en toezichthouders heeft geleid tot het publieke debat over ‘goed bestuur’. Hoe kan integriteit binnen organisaties gewaarborgd worden? Het gaat dan niet alleen om het handelen van bijvoorbeeld de bestuurders of medewerkers in de uitoefening van hun functie – denk bij dit laatste aan regels voor het ontvangen van geschenken. Of om de aanwezigheid van een Klokkenluidersregeling en regels ter voorkoming van de schijn van belangenverstrengeling. Het gaat om meer dan dat.

Integriteit als ‘kenmerk of kwaliteit van goed bestuur’ is ook aanwezig in gesprekken over doelen en middelen, in besluitvormingsprocessen, in een goed ontwikkelde aanspreekcultuur, in het creëren van betrokkenheid bij veranderingen, in respect voor de eigen aard van de professionele afweging die telkenmale in individuele gevallen gemaakt moet worden, in het vermijden van de weg van de minste weerstand als het gaat om de belangen van leerlingen, in het besef dat bestuurlijke afwegingen ten principale normatieve afwegingen zijn en pas daarna afwegingen op basis van efficiency en effectiviteit.

Stichting De Hoeksche School heeft derhalve een Integriteitscode opgesteld met daarin concrete regels en algemene gedragslijnen. De integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van de stichting en de aangesloten scholen, dus niet alleen voor medewerkers, directieleden, leden van het College van Bestuur en Raad van Toezicht, maar ook voor een bredere kring: bedrijven en instanties die werken in opdracht van De Hoeksche School of één van de bij de stichting aangesloten scholen.

De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag zoals hoe dient te worden omgegaan met geschenken van ouders of relaties, het privégebruik van telefoon en computer, of hoe medewerkers die verantwoordelijk zijn voor inkoop dienen om te gaan te gaan met leveranciers.

De integriteitscode heeft als doel medewerkers, directieleden, leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht, maar ook bedrijven en instanties die werken in opdracht van Stichting De Hoeksche School of de aangesloten scholen, duidelijke richtlijnen te geven.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Medio 2013 is de wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in werking getreden. In het kader van kwaliteitszorg is het verplicht een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking (ook wel genoemd meisjesbesnijdenis) en eergerelateerd geweld.

Het college van bestuur van Stichting De Hoeksche School heeft een Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De code bevat een stappenplan en heeft tot doel de medewerkers te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.