Openbaar basisonderwijs Hoeksche Waard

De scholen van Stichting De Hoeksche School willen de leerlingen en ouders onderwijs aanbieden van hoge kwaliteit.

Onderwijs en kwaliteit

Kwaliteitsbeleid

De scholen van Stichting De Hoeksche School willen de leerlingen en ouders onderwijs aanbieden van hoge kwaliteit. Zij streven voortdurend naar kwaliteitsverhoging. Regelmatige kwaliteitsmeting vormt het vertrekpunt voor het opstellen van cyclische verbeterplannen.

Systematische kwaliteitsmeting vindt plaats door middel van:

Marktonderzoek: elke twee jaar wordt een tevredenheidspeiling afgenomen onder ouders, leerlingen en personeel. De uitslagen worden vergeleken met:

  • de resultaten van het vorige onderzoek
  • de resultaten van de andere scholen van De Hoeksche School
  • de gemiddelde resultaten van andere scholen die dezelfde onderzoeken afnemen

Leeropbrengsten: de leeropbrengsten vormen een belangrijke indicator voor de kwaliteit van het onderwijs. Benchmarking op de leeropbrengsten is mogelijk bij:

  • eindtoets
  • middentoetsen
  • leerlingvolgsysteem

Inspectierapporten: tenminste iedere vier jaar worden de scholen beoordeeld door de onderwijsinspectie. Het inspectierapport geeft een duidelijk beeld van de verworvenheden en verbeterpunten van de school. Voor de resultaten van onze scholen, zie: scholenopdekaart.nl
De resultaten van het marktonderzoek, de leeropbrengsten en inspectierapporten vormen de belangrijkste bouwstenen voor de ontwikkel- en verbeterplannen van de school c.q. stichting. De school/stichting communiceert met haar achterban over de ontwikkelplannen onder het motto: Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Ook dit hoort bij kwaliteitsbeleid.

Kwaliteitscyclus

Het college van bestuur van Stichting De Hoeksche School stelt om de vier jaar een Koersplan vast. In dit bovenschools beleidsplan worden kaders gegeven voor de (meerjarige) beleidsplannen van de scholen. Het in het bovenschoolse Koersplan geformuleerde meerjarenbeleid wordt ieder jaar vertaald naar een bovenschools jaarplan.

De scholen stellen elke vier jaar een meerjarig schoolplan op. De hierin opgenomen visie en missie is richtinggevend voor het beleid van de school en past binnen de kaders van het strategisch beleidsplan.

Het in het schoolplan geformuleerde meerjarenbeleid wordt ieder jaar vertaald naar een jaarplan waarin de ambities van de school worden verwoord.

In het jaarverslag blikt de school terug op belangrijke ontwikkelingen in en rond de school, de school behaalde resultaten en verwezenlijking van de doelstellingen.

Lees planning en controlcyclus

Lees meer

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen de verantwoordelijkheid elke aangemelde leerling een passend onderwijsarrangement aan te bieden. Meestal is dat mogelijk op een van de scholen van het schoolbestuur zelf. Soms zal de leerling moeten worden geplaatst op een meer gespecialiseerde school van een ander schoolbestuur binnen de regio. Dat kan alleen wanneer de toelaatbaarheidscommissie (TLC) van het samenwerkingsverband waar het schoolbestuur bij is aangesloten een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeeft.

Stichting De Hoeksche School is aangesloten bij het het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard (regio 28.04).

Meer informatie op www.swv2804.nl

Speciaal onderwijs

Stichting De Hoeksche School heeft één school voor speciaal basisonderwijs: SBO Het Pluspunt in Oud-Beijerland. Het Pluspunt heeft verschillende leerwegen:

  • leerweg SBO, voor kinderen met een specifieke ondersteuningsvraag op cognitief of sociaal-emotioneel gebied
  • leerweg  ASS, voor kinderen met autistisch spectrum stoornissen met behoefte aan een prikkelarme omgeving
  • leerweg Da Vinci, voor (hoog)begaafde kinderen met een specifieke ondersteuningsvraag