Openbaar basisonderwijs Hoeksche Waard

Stichting De Hoeksche School is verantwoordelijk voor het openbaar basis- en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard.

Organisatie

Stichting De Hoeksche School is verantwoordelijk voor het openbaar primair en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard. De stichting bestaat sinds 1 augustus 2019 door een fusie van de stichtingen Acis (openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard) en OVO HW (openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard).

Bij de stichting zijn 20 openbare basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 2 openbare scholen voor voortgezet onderwijs aangesloten. Dagelijks bezoeken zo´n 5000 kinderen onze scholen. Dat is 44% van alle kinderen uit de Hoeksche Waard. De Hoeksche School heeft ruim 500 medewerkers.

Het motto is ‘de mooiste tijd van je leven’. Dat is wat wij onze leerlingen, ouders en medewerkers willen bieden.

Het proces van richting geven (het besturen, plannen) binnen de stichting en het op koers houden (beheersen, control) van de organisatie staat verwoord in het document planning en controlcyclus.

Bestuur

Het college van bestuur is het bevoegd gezag van de 20 openbare scholen voor basisonderwijs, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor voortgezet onderwijs van De Hoeksche School.

De voorzitter van het college van bestuur is de heer A. Keller.
Lees hier de statuten van Stichting De Hoeksche School, opgenomen in een akte van statutenwijziging d.d. 29 juli 2019.

Bestuursgids

In elk dorp en in een aantal buurtschappen treft u wel een openbare basisschool aan. In Oud-Beijerland heeft De Hoeksche School naast vier basisscholen ook een school voor speciaal basisonderwijs en twee scholen voor voortgezet onderwijs. Elke school geeft jaarlijks een schoolgids uit. Deze bestuursgids is daar een aanvulling op.

Raad van toezicht

Het college van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit vijf leden en heeft een toezichthoudende rol. De raad houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de scholen. De leden van de raad van toezicht:

 • Mevr. L.M.B. (Linda) Snippe-van de Velde, voorzitter
 • Dhr. G.J. (Gert-Jan) Stapper, vicevoorzitter
 • Dhr. R.S. (Ruud) Vet
 • Mevr. J.H. (Jacqueline) Beer
 • Mevr. K.E. (Karin) Flapper

Directie

De schooldirecteuren van Stichting De Hoeksche School hebben een vergaand mandaat. Zij zijn integraal verantwoordelijk voor hun school en voeren het beleid binnen de door het bestuur vastgestelde kaders.

De directeuren vormen met elkaar het directeurenberaad (DB). Elke maand vergadert het DB met het college van bestuur over beleidsmatige en organisatorische zaken.

De taken en bevoegdheden van het bestuur en de schooldirecteuren primair onderwijs van De Hoeksche School zijn vastgelegd in een managementstatuut. Download hier de tekst van het managementstatuut.

Medezeggenschap

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Stichting De Hoeksche School heeft twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden: Een voor het primair onderwijs (PO) en een voor het voortgezet onderwijs (VO).
De GMR PO bestaat uit een gelijk aantal medewerkers en ouders en wordt actief betrokken bij het beleid van het bestuur. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen Stichting De Hoeksche School. Zij is bevoegd over alle bovenschoolse aangelegenheden voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het college van bestuur van de stichting.
De bevoegdheden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad staan omschreven in een reglement. In dit reglement is aangegeven over welke aangelegenheden de GMR advies kan uitbrengen en welke onderwerpen de instemming van de GMR nodig hebben.

Voorzitter GMR PO: Robert Campfens (sbo Het Pluspunt)
Secretaris GMR PO: Marijke Sprokkereef (obs Onder de Wieken)

Medezeggenschapsstatuut po en vo
Medezeggenschapsreglement GMR PO
Huishoudelijk reglement GMR PO
Medezeggenschapsreglement GMR VO

Medezeggenschapsraad

Onze scholen voor primair onderwijs hebben een medezeggenschapsraad bestaande uit een gelijk aantal medewerkers en ouders. De MR-en worden actief betrokken bij het beleid van de schooldirectie, die door het college van bestuur gemandateerd is beleid op de school te ontwikkelen, zoals is vastgelegd in een managementstatuut (zie: Organisatie, Directie). Een MR kan zelf beleidsvoorstellen doen en heeft bij beleidsvoorstellen van de directie adviesrecht of instemmingsrecht. Een en ander is vastgelegd in het het medezeggenschapsstatuut en het reglement voor de MR PO. De medezeggenschapsraden zijn tenminste tweemaal per jaar in de gelegenheid de algemene gang van zaken in de school met het college van bestuur van Stichting De Hoeksche School te bespreken.

Wet medezeggenschap op scholen

Medezeggenschapsreglement MR PO

Lees meer

Partners

Stichting De Hoeksche School werkt om haar doelstellingen te bereiken intensief samen met diverse partijen:

 • Stichting De Hoeksche School Kinderopvang
 • Het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Hoeksche Waard
 • Het samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs Hoeksche Waard
 • De gemeente Hoeksche Waard
 • de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard
 • Regionaal Overleg Openbaar Onderwijswijs Zuid-Holland Zuid (ROOZZ)
 • Da Vinci College Dordrecht
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hogeschool Inholland
 • Universiteit Tilburg

Medewerkers bestuurskantoor

Raad van Toezicht