De directie wordt gevormd door de directeuren van de IKC’s en basisscholen van De Hoeksche School.

Directie

De IKC- en schooldirecteuren van Stichting De Hoeksche School hebben een vergaand mandaat. Zij zijn integraal verantwoordelijk voor hun school en voeren het beleid binnen de door het bestuur vastgestelde kaders.

De directeuren vormen met elkaar het directeurenberaad (DB). Elke maand vergadert het DB met het college van bestuur over beleidsmatige en organisatorische zaken.

De taken en bevoegdheden van het bestuur en de schooldirecteuren primair onderwijs van De Hoeksche School zijn vastgelegd in een managementstatuut.