Goede arbeidsomstandigheden vinden wij belangrijk. Wij dragen daar op verschillende manieren aan bij.

Arbo

Als werknemer heb je recht op goede arbeidsomstandigheden. Wij doen er alles aan om jou zo veilig en gezond mogelijk te laten werken. Vanzelfsprekend heb je ook toegang tot onze bedrijfsarts en preventieve onderzoeken.

Bedrijfsarts

Het bedrijfsartsenteam van Verhage & Van der Laan, de heer Thed Puik (bedrijfsarts) en de heer Marko Verhage (medisch adviseur/praktijkondersteuner bedrijfsarts), houden om en om wekelijks spreekuur op het bestuurskantoor van De Hoeksche School, Biezenvijver 5 te Puttershoek.

Doordat de spreekuren op vaste dagen worden ingepland, is er ruimte voor medisch overleg tussen het bedrijfsartsenteam, de schooldirecteuren en/of de verantwoordelijke werknemer van het bestuurskantoor. Op momenten dat een reïntegratietraject niet naar verwachting verloopt, kan er zodoende sneller worden gereageerd om bevorderende maatregelen te treffen ten behoeve van duurzaam herstel. Door de frequente aanwezigheid is het ook mogelijk om wat meer tijd te besteden aan preventie en verzuim. Er hoeft dus geen sprake te zijn van ziekte om de bedrijfsarts te kunnen spreken.

Heb je vragen voor de bedrijfsarts? Wil je een afspraak inplannen of verplaatsen? Neem dan contact op met Marjolein de Geus, op telefoonnummer 078-6295999 of per e-mail:  marjolein.degeus@dehoekscheschool.nl

Om privacy redenen mag je de bedrijfsarts overigens ook zonder tussenkomst van de werkgever spreken. De eventuele afspraak zal dan elders plaatsvinden. Je kunt dan contact opnemen met Verhage & Van der Laan. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0186-624764 of op e-mailadres info@verhage-vanderlaan.nl.

Naast het reguliere consult kan de bedrijfsarts je eventueel ook verwijzen voor een interventie. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om hulp te krijgen van een arbeidspsycholoog of bedrijfsmaatschappelijk werker.

Coaching

Er zijn ook mogelijkheden tot coaching. Coaching kan een preventieve bijdrage hebben om verzuim en uitval te voorkomen. Coaching valt echter niet onder arbozorg, maar onder professionalisering. Kijk hiervoor bij IPB. Een coaching plan dient altijd in samenspraak met de leidinggevende te worden opgesteld. Ook moet er bij alle betrokken partijen draagvlak zijn voordat dit door het bestuur kan worden gefiatteerd.

PAGO & PMO

Het Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) en het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) zijn allebei medische onderzoeken, bedoeld voor werknemers. De PAGO is bedoeld om arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s in kaart te brengen en het PMO is een algemeen gezondheidskunde onderzoek. Het brengt ook de leefstijl en conditie van de werknemer in kaart. Het PMO is dus een aanvulling op het PAGO en kan de werkgever helpen bij het beter invullen van het preventieve beleid op de werkvloer.

Binnen de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is het aanbieden van medisch onderzoek aan werknemers verplicht. In de Arbowet staat letterlijk: ‘De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken’.

Het is de taak van de werkgever zijn werknemers regelmatig medisch onderzoek aan te bieden. Hoe vaak dit moet en of dit in de vorm van een PAGO of PMO dient te zijn, wordt niet benoemd. Welk onderzoek het bestuur aanbiedt,  hangt af van de situatie op de werkvloer en wordt mede vastgesteld in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Zowel de werknemer als de bedrijfsarts ontvangen een individueel rapport van het medisch onderzoek. De werkgever ontvangt geen individuele rapportage. Bij meer dan 15 deelnemers ontvangt de werkgever wel een geanonimiseerde groepsrapportage om op basis daarvan eventuele preventieve maatregelen te kunnen treffen.

De drie belangrijkste punten van verschil tussen het PAGO en het PMO:

  1. Werkgever en de personeelsvertegenwoordiging kunnen actief betrokken worden bij de inhoud, het opstellen en uitvoeren van het PMO. Dat is bij het PAGO in principe niet het geval.
  2. Bij het PMO is er ook aandacht voor de lichamelijke en geestelijke conditie en levensstijl van de werknemers. Deze zaken zijn immers erg belangrijk voor het goed kunnen functioneren.
  3. Het gaat bij het PMO niet alleen om onderzoek naar de gezondheid, maar het dient ook preventief te werken. Met de uitkomsten van het onderzoek weet de werknemer immers wat de risico’s zijn voor zijn/haar gezondheid en wat hij of zij moet doen, of laten, om zijn/haar gezondheid te beschermen en te verbeteren als daar een reden voor bestaat. Hiermee kan hopelijk verzuim worden voorkomen.

PAGO en PMO afspraken binnen De Hoeksche School:

  • Iedere werknemer mag zich op individuele basis aanmelden voor een PAGO of PMO
  • Een schoolleider kan ook, op basis van geïnventariseerde vrijwilligheid, het gehele team voor een PAGO of PMO aanmelden
  • De PAGO of PMO bestaat volledig uit digitale vragenlijsten
  • Na aanmelding ontvangt de werknemer een wachtwoord en inlogcode
  • De deelnemers kunnen op eigen verzoek contact opnemen met de bedrijfsarts om de uitkomst van de individuele rapportage met de bedrijfsarts te bespreken
  • Op basis van de individuele rapportage kan ook de bedrijfsarts het initiatief nemen om de werknemer uit te nodigen om de uitkomst te bespreken

Voor vragen en praktische organisatie van de PAGO en PMO kun je contact opnemen met Iwan de Looff. Je kunt hem bereiken op 078-6295996 of i.delooff@dehoekscheschool.nl.