Informatie over onze klachtenregeling en het indienen van een klacht.

Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk dat ouders en leerlingen tevreden zijn over onze scholen. Met vragen of eventuele klachten kun je terecht bij de mentor, teamleider, directeur of rector van jouw kind. In vrijwel alle gevallen zal een adequate oplossing worden gevonden.

Het bevoegd gezag van Stichting De Hoeksche School heeft voor alle aangesloten IKC’s en scholen een klachtenregeling vastgesteld. De klachtenregeling garandeert een zorgvuldige behandeling van de klachten.

Landelijke Klachtencommissie

De Hoeksche School is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC). Deze commissie treedt op als adviescollege.

Klacht indienen

Ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen een klacht indienen over onder meer gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan door het bevoegd gezag en het personeel, over seksueel misbruik of seksuele intimidatie, discriminatie of agressie.

In eerste instantie krijgt de klager te maken met de contactpersoon op de betreffende school. De schoolcontactpersoon gaat niet inhoudelijk in op de klacht maar verwijst de klager door naar de juiste persoon of instantie. Een externe vertrouwenspersoon kan onderzoeken of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Stichting De Hoeksche School heeft twee externe vertrouwenspersonen, werkzaam bij Stichting Kwadraad.