De privacy van leerlingen, medewerkers, bezoekers en leveranciers is geborgd in ons privacyreglement en onze privacyverklaringen.

Privacy

In ons beleid is aandacht voor privacy. We hebben een privacyreglement en privacyverklaringen. Deze zijn gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie. De AVG is een verordening. Dit betekent dat er rechtstreeks verplichtingen worden opgelegd aan degene die persoonsgegevens verwerken en rechten toekent aan betrokkenen. Het gaat in eerste instantie niet om technische maatregelen, niet om ict, maar om gedrag, cultuur en bewustwording.

Persoonsgegevens

Elke school verwerkt persoonsgegevens van personeel en leerlingen. In het privacyreglement hebben wij vastgelegd voor welke doelen wij persoonsgegevens registreren. Het gaat hierbij niet alleen om gewone persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum en overige contactgegevens, maar soms ook om bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot bijvoorbeeld gezondheid, afkomst en godsdienst. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de relevante wetgeving waaronder de AVG.

Cameratoezicht

Op sommige terreinen en in gebouwen van Stichting De Hoeksche School, openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard, wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. De beeldinformatie die met dit cameratoezicht wordt verkregen wordt digitaal vastgelegd en is een verwerking van persoonsgegevens.

De wettelijke grondslag die wij hanteren voor cameratoezicht is behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze scholen en de stichting. Het reglement Cameratoezicht geeft een beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en procedures over het cameratoezicht, met het oog op integer gebruik van het camerasysteem en de bescherming van privacy van leerlingen, medewerkers, bezoekers en huurders/gebruikers.

Cameratoezicht kan inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van leerlingen, medewerkers en bezoekers. We maken daarom alleen gebruik van cameratoezicht op locaties waar dit noodzakelijk is en minder ingrijpende maatregelen niet effectief zijn.