Onze regels en voorschriften op het gebied van veiligheid.

Veiligheid

De Hoeksche School biedt kinderen ruimte om te ontmoeten, ontdekken en onderzoeken. Dit kan alleen zij een veilige leeromgeving geboden krijgen. Vanzelfsprekend is veiligheid een belangrijk thema binnen ons beleid. In de Nota Veiligheidsbeleid wordt onder meer aandacht besteed aan gedragsaspecten, binnen- en buitenschoolse activiteiten en gebouwen.

Ons veiligheidsbeleid is gebaseerd op de Nederlandse wet- en regelgeving. Zo is in de Wet op het voortgezet onderwijs opgenomen dat het bevorderen van gezond gedrag een wettelijke taak is van de scholen. De aandacht voor de veiligheid van leerlingen en leerkrachten valt hier eveneens onder.
In de Wet op de Arbeidsomstandigheden (Arbo-wet) staat beschreven hoe werkgevers en werknemers een goed arbeidsomstandighedenbeleid moeten voeren voor een gezond, veilig en prettig klimaat voor leerkrachten en leerlingen.

Lees hieronder de betreffende documenten:

 • Nota Veiligheidsbeleid
 • Bijlage bij Nota Veiligheidsbeleid: klachtenregeling Stichting De Hoeksche School
 • Bijlage bij Nota Veiligheidsbeleid: regeling meldings-, overleg- en aangifteplicht zedenmisdrijven binnen de scholen
 • Bijlage bij Nota Veiligheidsbeleid: regeling time-out, schorsing, verwijdering van leerlingen, onaanvaardbaar gedrag van ouders/verzorgers
 • Bijlage bij Nota Veiligheidsbeleid: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (klik hieronder op ‘lees meer’)
 • Bijlage bij Nota Veiligheidsbeleid: Integriteitscode (zie hieronder ‘integriteitsbeleid en klokkenluidersregeling’)
 • Bijlage bij Nota Veiligheidsbeleid: Regeling melden vermoeden van een misstand (zie hieronder ‘integriteitsbeleid en klokkenluidersregeling’)
 • Bijlage bij Nota Veiligheidsbeleid: Protocol sociale media
 • Bijlage bij Nota Veiligheidsbeleid: Richtlijnen informatieverstrekking gescheiden ouders
 • Bijlage bij Nota Veiligheidsbeleid: Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen
 • Bijlage bij Nota Veiligheidsbeleid: Reglement cameratoezicht (zie ‘Privacy‘)
 • Bijlage bij Nota Veiligheidsbeleid: Beleid informatiebeveiliging en privacy (zie ‘Privacy‘)
 • Bijlage bij Nota Veiligheidsbeleid: Privacyreglement (zie ‘Privacy‘)
 • Bijlage bij Nota Veiligheidsbeleid: Protocol beveiligingsincidenten en datalekken (zie ‘Privacy‘)

Integriteitsbeleid en klokkenluidersregeling

Ontsporend gedrag van bestuurders en toezichthouders heeft geleid tot het publieke debat over ‘goed bestuur’. Hoe kan integriteit binnen organisaties gewaarborgd worden? Het gaat dan niet alleen om het handelen van bijvoorbeeld de bestuurders of medewerkers in de uitoefening van hun functie – denk bij dit laatste aan regels voor het ontvangen van geschenken. Of om de aanwezigheid van een Klokkenluidersregeling en regels ter voorkoming van de schijn van belangenverstrengeling. Het gaat om meer dan dat.

Integriteit als ‘kenmerk of kwaliteit van goed bestuur’ is ook aanwezig in gesprekken over doelen en middelen, in besluitvormingsprocessen, in een goed ontwikkelde aanspreekcultuur, in het creëren van betrokkenheid bij veranderingen, in respect voor de eigen aard van de professionele afweging die telkenmale in individuele gevallen gemaakt moet worden, in het vermijden van de weg van de minste weerstand als het gaat om de belangen van leerlingen, in het besef dat bestuurlijke afwegingen ten principale normatieve afwegingen zijn en pas daarna afwegingen op basis van efficiency en effectiviteit.

Stichting De Hoeksche School  heeft derhalve een Integriteitscode opgesteld met daarin concrete regels en algemene gedragslijnen. De integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van de stichting en de aangesloten scholen, dus niet alleen voor medewerkers, directieleden, leden van het College van Bestuur en Raad van Toezicht, maar ook voor een bredere kring: bedrijven en instanties die werken in opdracht van Stichting De Hoeksche School of één van de bij de stichting aangesloten scholen.

De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag zoals hoe om te gaan met geschenken van ouders en relaties en met privégebruik van telefoon en computer, of hoe om te gaan met bedrijven door medewerkers die verantwoordelijk zijn voor inkoop.

De integriteitscode heeft als doel dat medewerkers, directieleden, leden van het College van Bestuur en Raad van Toezicht, maar ook bedrijven en instanties die werken in opdracht van Stichting De Hoeksche School of de aangesloten scholen, hun handelen binnen de specifieke context goed kunnen interpreteren, beoordelen en afwegen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Medio 2013 is de wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in werking getreden. In het kader van kwaliteitszorg is het verplicht een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking (ook wel genoemd meisjesbesnijdenis) en eergerelateerd geweld.

Het college van bestuur van Stichting De Hoeksche School heeft een Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vastgesteld. De code bevat een stappenplan en heeft tot doel de medewerkers te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.