Binnen onze organisatie werken De Hoeksche School en De Hoeksche School Kinderopvang nauw samen.

Organisatie

De Hoeksche School en De Hoeksche School Kinderopvang zijn formeel twee aparte stichtingen.

De Hoeksche School

Het college van bestuur is het bevoegd gezag van de 20 openbare scholen voor basisonderwijs, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor voortgezet onderwijs van De Hoeksche School. De voorzitter van het college van bestuur is de heer A. Keller.

Meer weten: organisatie De Hoeksche School

De Hoeksche School Kinderopvang 

De directeur-bestuurder, mevrouw C. Labree is bestuurlijk verantwoordelijk voor de locaties van de kinderopvang.  Meer weten: organisatie De Hoeksche School Kinderopvang

De samenwerking tussen de twee stichtingen is geregeld in een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast kent elk integraal kindcentrum een IKC-reglement. De directeur van het kindcentrum is integraal verantwoordelijk voor zowel de kinderopvang als het onderwijs op het kindcentrum en wordt hierbij ondersteund door de managers kinderopvang en het centraal bureau in Puttershoek.