De kracht van De Hoeksche School ligt in de doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 18 jaar. Vanuit één visie en gedeelde waarden werken kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs samen aan de ontwikkeling van het kind.

Onze kracht

De kracht van De Hoeksche School ligt in de doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 18 jaar. Vanuit één visie en gedeelde waarden werken kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs samen aan de ontwikkeling van het kind.

Een integraal kindcentrum (IKC) heeft één pedagogisch klimaat en doorgaande leerlijnen. De directeur van het IKC is verantwoordelijk voor het totale beleid. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten werken als één team en vullen elkaar aan bij de begeleiding van de kinderen. Zo wordt gebruik gemaakt van verschillende expertises en ontstaat rust en duidelijkheid voor kinderen en ouders.

In de Hoeksche Waard is Stichting De Hoeksche School hierin voortrekker. De Hoeksche School heeft in elk dorp één of meerdere openbare basisscholen die inmiddels vrijwel overal zijn uitgebreid met een voorschoolse kinderdagopvang en/of peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang van Stichting De Hoeksche School Kinderopvang.

Organisatie

De Hoeksche School en De Hoeksche School Kinderopvang zijn formeel twee aparte stichtingen.

De Hoeksche School

Het college van bestuur is het bevoegd gezag van de 20 openbare scholen voor basisonderwijs, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor voortgezet onderwijs van De Hoeksche School. De voorzitter van het college van bestuur is de heer A. Keller.

Meer weten: organisatie De Hoeksche School

De Hoeksche School Kinderopvang 

De directeur-bestuurder, mevrouw C. Labree is bestuurlijk verantwoordelijk voor de locaties van de kinderopvang.  Meer weten:  organisatie De Hoeksche School Kinderopvang

De samenwerking tussen de twee stichtingen is geregeld in een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast kent elk integraal kindcentrum een IKC-reglement. De directeur van het kindcentrum is integraal verantwoordelijk voor zowel de kinderopvang als het onderwijs op het kindcentrum en wordt hierbij ondersteund door de managers kinderopvang en het centraal bureau in Puttershoek.

Missie & visie

De Hoeksche School staat voor hoogwaardig, eigentijds openbaar onderwijs en kinderopvang. Onze scholen en kinderopvang bieden kinderen in de leeftijd van 0 tot met 18 jaar een optimale leeromgeving aan, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot sociale, autonome en zelfverantwoordelijke mensen die vanuit een positief mensbeeld, binnen de steeds veranderende samenleving, verschillen tussen zichzelf en anderen waarderen.

Kernwaarden & slogan

Wij staan voor openbaar onderwijs en kinderopvang en zijn algemeen toegankelijk. Daardoor ontmoeten kinderen met zeer uiteenlopende achtergronden elkaar op onze locaties. Een prachtig vertrekpunt voor hun deelname aan onze pluriforme samenleving. Wij bieden alle kinderen een optimale leeromgeving aan waarin zij zich voorbereiden op hun rol in een veranderende samenleving.
Onze pedagogische opdracht bestaat uit het leveren van een kwalitatieve bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen tot autonome, sociale, zelfverantwoordelijke deelnemers aan een onbekende of vloeibare samenleving.

Dit doen we op basis van de volgende kernwaarden:

  • rechtvaardigheid: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet
  • weldadigheid: doe de ander goed
  • waardigheid: toon respect
  • vrijheid: mijn vrijheid mag geen belemmering voor de ander zijn

Onze ambitie is een eigentijdse en professionele ontwikkelomgeving bieden voor alle kinderen in de Hoeksche Waard. Waar leren, plezier maken en ontwikkelen centraal staan. Niet voor niets is ons slogan: “De mooiste tijd van je leven!”