Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

Onze scholen geven onderwijs van goede kwaliteit. Alle leerwegen van het Actief College en het Hoeksch Lyceum beschikken over het kwaliteitslabel van de onderwijsinspectie

Onderwijs en kwaliteit

Onze scholen geven onderwijs van goede kwaliteit. Alle leerwegen van het Actief College en het Hoeksch Lyceum beschikken over het kwaliteitslabel van de onderwijsinspectie. De stichting verricht geregeld tevredenheidspeilingen onder ouders, leerlingen en medewerkers. De uitkomsten van deze peilingen zijn gunstig. Op basis van de uitkomsten worden nieuwe kwaliteitsdoelstellingen geformuleerd. Zo ontwikkelen onze scholen zich naar een excellent niveau.

Ga voor een overzicht van onze kwaliteit naar: http://www.scholenopdekaart.nl vul in het venster ‘Oud-Beijerland’ in en u ontvangt een compleet overzicht per school.

Kwaliteitscyclus

Het college van bestuur van Stichting De Hoeksche School stelt om de vier jaar een Koersplan vast. In dit bovenschoolse beleidsplan worden kaders gegeven voor de (meerjarige) beleidsplannen van de scholen. Het in het bovenschoolse Koersplan geformuleerde meerjarenbeleid wordt ieder jaar vertaald naar een bovenschools jaarplan.

De scholen stellen elke vier jaar een meerjarig schoolplan op. De hierin opgenomen visie en missie is richtinggevend voor het beleid van de school en past binnen de kaders van het strategisch beleidsplan.

Het in het schoolplan geformuleerde meerjarenbeleid wordt ieder jaar vertaald naar een jaarplan waarin de ambities van de school worden verwoord.

In het jaarverslag blikt de school terug op belangrijke ontwikkelingen in en rond de school, de school behaalde resultaten en verwezenlijking van de doelstellingen.

Eindexamens

Hieronder de documenten die betrekking hebben op de eindexamens.

Actief College

Het Examenreglement Actief College betreft het derde en vierde leerjaar van de Basisberoepsgerichte Leerweg, Kaderberoepsgerichte Leerweg en Gemengde Leerweg.
De Programma’s Toetsing en Afsluiting (PTA) worden jaarlijks opgesteld. Deze PTA’s en het Examenreglement zijn te vinden op de website van het Actief College.

Hoeksch Lyceum

Het Hoeksch Lyceum heeft verschillende examenreglementen, afhankelijk van de leerweg, opgenomen in de betreffende Programma’s Toetsing en Afsluiting (PTA). Meer informatie, waaronder het examenrooster, is te vinden op de website van het Hoeksch Lyceum.

Lees meer

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen de verantwoordelijkheid elke aangemelde leerling een passend onderwijsarrangement aan te bieden. Meestal is dat mogelijk op een van de scholen van het schoolbestuur zelf. Soms zal de leerling moeten worden geplaatst op een meer gespecialiseerde school van een ander schoolbestuur binnen de regio. Dat kan alleen wanneer de toelaatbaarheidscommissie (TLC) van het samenwerkingsverband waar het schoolbestuur bij is aangesloten een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeeft.

Stichting De Hoeksche School is aangesloten bij het het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard (regio 28.15).

Meer informatie op www.vo-hw.nl

Praktijkonderwijs

Stichting De Hoeksche School heeft een compleet aanbod van voortgezet onderwijs:

Van VMBO basis en leerwerktraject tot gymnasium. Op het Actief College wordt ook praktijkonderwijs (leerjaar 1, 2 en 3) aangeboden. Dit gebeurt door de collega’s van het Praktijk College uit Spijkenisse.