Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

Onze stichting kent een aantal regels en voorschriften die beschreven staan in onderstaande protocollen.

Het motto van Stichting De Hoeksche School is: ‘De mooiste tijd van je leven’. Een belangrijk onderdeel is het bieden van een goede basis: we willen onderwijs van goede kwaliteit geven. Net zo belangrijk is dat kinderen en medewerkers kunnen rekenen op een veilige omgeving.

Veiligheid

Het thema veiligheid is op verschillende manieren verankerd in de Nederlandse wet en regelgeving:

  • Het artikel 7:658 van Burgerlijk Wetboek legt de basis voor de arbeidsomstandigheden en veiligheid van het personeel. De werkgever heeft een zorgplicht op dit gebied. Het artikel bepaalt dat de werkgever zodanige maatregelen moet treffen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat een werknemer in de uitvoering van zijn werkzaamheden schade oploopt.
  • In de Wet op het Voortgezet onderwijs is opgenomen dat het bevorderen van gezond gedrag een wettelijke taak is van de scholen. De aandacht voor de veiligheid van leerlingen en leerkrachten valt hier eveneens onder.
  • In de Wet op de Arbeidsomstandigheden (Arbo-wet) staat beschreven hoe werkgevers en werknemers een goed arbeidsomstandighedenbeleid moeten voeren voor een gezond, veilig en prettig klimaat voor leerkrachten en leerlingen.
  • Wet op het Onderwijstoezicht (WOT).
  • Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB).
  • CAO-VO

Op basis van bovengenoemd kader heeft Stichting De Hoeksche School de inhoud van het veiligheidsbeleid verder vormgegeven. In de Nota Veiligheidsbeleid wordt o.m. aandacht besteed aan gedragsaspecten, binnen- en buitenschoolse activiteiten en gebouwen.

Lees hieronder de betreffende documenten:

Integriteitsbeleid en klokkenluidersregeling

Ontsporend gedrag van bestuurders en toezichthouders heeft geleid tot het publieke debat over ‘goed bestuur’. Hoe kan integriteit binnen organisaties gewaarborgd worden? Het gaat dan niet alleen om het handelen van bijvoorbeeld de bestuurders of medewerkers in de uitoefening van hun functie – denk bij dit laatste aan regels voor het ontvangen van geschenken. Of om de aanwezigheid van een Klokkenluidersregeling en regels ter voorkoming van de schijn van belangenverstrengeling. Het gaat om meer dan dat.

Integriteit als ‘kenmerk of kwaliteit van goed bestuur’ is ook aanwezig in gesprekken over doelen en middelen, in besluitvormingsprocessen, in een goed ontwikkelde aanspreekcultuur, in het creëren van betrokkenheid bij veranderingen, in respect voor de eigen aard van de professionele afweging die telkenmale in individuele gevallen gemaakt moet worden, in het vermijden van de weg van de minste weerstand als het gaat om de belangen van leerlingen, in het besef dat bestuurlijke afwegingen ten principale normatieve afwegingen zijn en pas daarna afwegingen op basis van efficiency en effectiviteit.

Stichting De Hoeksche School  heeft derhalve een Integriteitscode opgesteld met daarin concrete regels en algemene gedragslijnen. De integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van de stichting en de aangesloten scholen, dus niet alleen voor medewerkers, directieleden, leden van het College van Bestuur en Raad van Toezicht, maar ook voor een bredere kring: bedrijven en instanties die werken in opdracht van Stichting De Hoeksche School of één van de bij de stichting aangesloten scholen.

De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag zoals hoe om te gaan met geschenken van ouders en relaties en met privégebruik van telefoon en computer, of hoe om te gaan met bedrijven door medewerkers die verantwoordelijk zijn voor inkoop.

De integriteitscode heeft als doel dat medewerkers, directieleden, leden van het College van Bestuur en Raad van Toezicht, maar ook bedrijven en instanties die werken in opdracht van Stichting De Hoeksche School of de aangesloten scholen, hun handelen binnen de specifieke context goed kunnen interpreteren, beoordelen en afwegen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Medio 2013 is de wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in werking getreden. In het kader van kwaliteitszorg is het verplicht een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking (ook wel genoemd meisjesbesnijdenis) en eergerelateerd geweld.

Het college van bestuur van Stichting De Hoeksche School heeft een Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vastgesteld. De code bevat een stappenplan en heeft tot doel de medewerkers te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Lees meer

Privacy

Datalek

Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken in werking getreden. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) onverwijld een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra een ernstig datalek wordt geconstateerd. Tevens dient men, in een aantal gevallen, het datalek ook te melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Een datalek moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek moet daarnaast ook worden gemeld aan de betrokkene indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer.

Het Protocol beveiligingsincidenten en datalekken van Stichting De Hoeksche School bevat een handleiding voor de melding, beoordeling en afhandeling van beveiligingsincidenten en datalekken binnen onze organisatie. Nu kan het gebeuren dat iemand buiten onze organisatie (zoals een ouder, relatie of andere derde) een (mogelijk) beveiligingsincident opmerkt. Dan is het zaak dat hij/zij dit onmiddellijk meldt bij de directie van de school. De directie neemt vervolgens de stappen beschreven in dit protocol.

Informatiebeveiliging en privacy

Vanaf 25 mei 2018 geldt nog maar één privacywet in de hele Europese Unie: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is een verordening; dit houdt in dat er rechtstreeks verplichtingen worden opgelegd aan degene die persoonsgegevens verwerken en rechten toekent aan betrokkenen. Het gaat in eerste instantie niet om technische maatregelen, niet om ict, maar om gedrag, cultuur en bewustwording. Het vastgesteld Informatiebeveligings- en Privacybeleid (IBP-beleid) met duidelijke doelen, uitgangspunten en vastgelegde verantwoordelijkheden vormt de basis om e.e.a. goed te regelen.

Iedere school verwerkt persoonsgegevens van personeel en leerlingen. In het privacyreglement hebben wij vastgelegd voor welke doelen wij persoonsgegevens registreren. Het gaat hierbij niet alleen om gewone persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum en overige contactgegevens, maar soms ook om bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot bijvoorbeeld gezondheid, afkomst en godsdienst. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de relevante wetgeving waaronder de AVG.

Lees hier de privacyverklaring leerlingen.
Lees hier de privacyverklaring personeel, bezoekers, leveranciers.
Lees hier het privacyreglement.

Cameratoezicht

Op sommige terreinen en in gebouwen van Stichting De Hoeksche School, openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard, wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. De beeldinformatie die met dit cameratoezicht wordt verkregen wordt digitaal vastgelegd en is een verwerking van persoonsgegevens.

De wettelijke grondslag die wij hanteren voor cameratoezicht is behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze scholen en de stichting. Cameratoezicht kan inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van leerlingen, medewerkers en bezoekers. We maken daarom alleen gebruik van cameratoezicht op locaties waar dit noodzakelijk is en minder ingrijpende maatregelen niet effectief zijn.

Het Reglement cameratoezicht geeft een beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en procedures over het cameratoezicht, met het oog op integer gebruik van het camerasysteem en de bescherming van privacy van leerlingen, medewerkers, bezoekers en huurders/gebruikers.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt. Wij gebruiken uitsluitend functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig omdat hiermee de website beter werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Onze website bevat mogelijk externe links naar andere websites. Met deze externe links worden door Stichting De Hoeksche School geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een externe link klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de website waarop u dan terecht komt. De Hoeksche School is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Wij verwijzen u graag naar de privacyverklaring van die andere websites.

Lees meer

Materieel

De Hoeksche School biedt onderwijs van goede kwaliteit. Om dat te kunnen blijven doen moeten de financiën en gebouwen ‘op orde’ zijn. De stichting beschikt niet alleen over voldoende vermogen om de continuïteit te waarborgen (zie financieel) het is ook mogelijk om fors in de huisvesting te investeren (zie huisvesting). 

Financieel

Scholen in het voortgezet onderwijs ontvangen jaarlijks van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een vergoeding voor personele kosten en materiële kosten. Materiële kosten zijn kosten die scholen maken voor onder andere administratie, leermiddelen, onderhoud gebouw, inventaris, exploitatie en schoonmaak. De vergoeding voor materiële en personele kosten is gebaseerd op het aantal leerlingen van een school.

Treasurystatuut: lees hier de volledige tekst van het Treasurystatuut

Begroting: Jaarlijks wordt voor 1 december een meerjarenbegroting vastgesteld.

Jaarrekening: Jaarlijks wordt voor 1 mei de jaarrekening vastgesteld.

Jaarrekening 2019.

Lees meer

Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk dat ouders en leerlingen tevreden zijn over onze scholen. Met vragen of eventuele klachten kunt u zich wenden tot de mentor, teamleider, directeur of rector van uw kind. In vrijwel alle gevallen zal een adequate oplossing worden gevonden.

Het bevoegd gezag van Stichting De Hoeksche School heeft voor alle onder de stichting ressorterende scholen een klachtenregeling vastgesteld.
Daarnaast is de stichting aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC). Deze commissie treedt op als adviescollege.

De Landelijke Klachtencommissie heeft een vereenvoudigde weergave van de klachtenprocedure, klik hier voor de weergave.

De klachtenregeling garandeert een zorgvuldige behandeling van de klachten.

Ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen een klacht indienen over ondermeer gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan door het bevoegd gezag en het personeel, over seksueel misbruik of seksuele intimidatie, discriminatie of agressie.

In eerste instantie krijgt de klager te maken met de contactpersoon op de betreffende school. De schoolcontactpersoon gaat niet inhoudelijk in op de klacht maar verwijst de klager door naar de juiste persoon of instantie. Een externe vertrouwenspersoon kan onderzoeken of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Stichting De Hoeksche School heeft twee externe vertrouwenspersonen, werkzaam bij Stichting Kwadraad.