Medezeggenschap is geregeld in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor het voortgezet onderwijs en in medezeggenschapsraden per school.

Medezeggenschap

Stichting De Hoeksche School heeft twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR): een voor het primair onderwijs (PO) en een voor het voortgezet onderwijs (VO). Daarnaast heeft zowel het Actief College als het Hoeksch Lyceum een eigen medezeggenschapsraad (MR).

GMR VO

De GMR VO bestaat uit vier medewerkers, twee ouders en twee leerlingen. De GMR VO wordt actief betrokken bij het beleid van het bestuur en bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen Stichting De Hoeksche School. Zij is bevoegd over alle bovenschoolse aangelegenheden voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het college van bestuur van de stichting.

Samenstelling GMR VO:

  • Hans van Es (personeel Hoeksch Lyceum) (voorzitter)
  • Paul den Hartog (personeel Hoeksch Lyceum) (vice-voorzitter)
  • Elise van Eeden (Actief College)
  • Sander de Visser (Actief College)
  • Hilde Pors (Hoeksch Lyceum) (secretaris)
  • Ezra Vermeij (Actief College)
  • Sterre Kats (Actief College)
  • Bas de Nooij (Hoeksch Lyceum)

MR per school

Zowel de MR Actief College als de MR Hoeksch Lyceum bestaat uit vier medewerkers, twee ouders en twee leerlingen. De MR-en worden actief betrokken bij het beleid van de schooldirectie. De MR kan zelf beleidsvoorstellen doen en heeft bij beleidsvoorstellen van de directie adviesrecht of instemmingsrecht.