Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

Sinds 1 augustus 2019 is Stichting De Hoeksche School verantwoordelijk voor het openbaar voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard.

Stichting De Hoeksche School

Sinds 1 augustus 2019 is Stichting De Hoeksche School verantwoordelijk voor het openbaar voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard, na een fusie op genoemde datum tussen Stichting OVO HW en Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard.

Bestuur

Het college van bestuur is het bevoegd gezag van Stichting De Hoeksche School. De voorzitter van het college van bestuur is de heer A. Keller.
Lees hier de statuten van Stichting De Hoeksche School, opgenomen in een akte van statutenwijziging d.d. 29 juli 2019.

Bestuursgids

In elk dorp en in een aantal buurtschappen treft u wel een openbare basisschool aan. In Oud-Beijerland heeft De Hoeksche School naast vier basisscholen ook een school voor speciaal basisonderwijs en twee scholen voor voortgezet onderwijs. Elke school geeft jaarlijks een schoolgids uit. Deze bestuursgids is daar een aanvulling op.

Raad van toezicht

Het college van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit vijf leden en heeft een toezichthoudende rol. De raad houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de scholen. De leden van de raad van toezicht:

 • Mevr. L.M.B. (Linda) Snippe-van de Velde, voorzitter
 • Dhr. G.J. (Gert-Jan) Stapper, vicevoorzitter
 • Dhr. R.S. (Ruud) Vet
 • Mevr. J.H. (Jacqueline) Beer
 • Mevr. K.E. (Karin) Flapper

Directie

De voorzitter college van bestuur van de Hoeksche School, de heer A. Keller, heeft een aantal taken en verantwoordelijkheden gemandateerd aan de directeur van het Actief College en de rector van het Hoeksch Lyceum (zie ook het managementstatuut): zij voeren gedrieën geregeld overleg. Download het Managementstatuut DHS VO

Medezeggenschap

Stichting De Hoeksche School heeft twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden; een voor het primair onderwijs (PO) en een voor het voortgezet onderwijs (VO). Daarnaast hebben zowel het Actief College als het Hoeksch Lyceum een eigen medezeggenschapsraad. Een en ander is vastgelegd in het Medezeggenschapsstatuut po en vo.

De GMR VO bestaat uit 4 medewerkers, 2 ouders en 2 leerlingen.
Zowel de MR Actief College als de MR Hoeksch Lyceum bestaan eveneens uit 4 medewerkers, 2 ouders en 2 leerlingen.

De GMR wordt actief betrokken bij het beleid van het bestuur en bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen Stichting De Hoeksche School. Zij is bevoegd over alle bovenschoolse aangelegenheden voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het college van bestuur van de stichting.
De bevoegdheden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad VO staan omschreven in het Medezeggenschapsreglement GMR Voortgezet Onderwijs. In dit reglement is aangegeven over welke aangelegenheden de GMR advies kan uitbrengen en welke onderwerpen de instemming van de GMR nodig hebben.

De MR-en worden actief betrokken bij het beleid van de schooldirectie, die door het college van bestuur gemandateerd is beleid op de school te ontwikkelen, zoals is vastgelegd in een managementstatuut (zie: Organisatie, Directie). De MR kan zelf beleidsvoorstellen doen en heeft bij beleidsvoorstellen van de directie adviesrecht of instemmingsrecht.
De bevoegdheden van de medezeggenschapsraden VO staan omschreven in het Medezeggenschapsreglement MR Actief College en Hoeksch Lyceum. In dit reglement is aangegeven over welke aangelegenheden de MR advies kan uitbrengen en welke onderwerpen de instemming van de MR nodig hebben.

Samenstelling MR Actief College:

 • Dennis Hasselbach (personeel) (voorzitter)
 • Koen van der Linden (personeel) (secretaris)
 • Stephan Smits (vice voorzitter)
 • Monique Vermeulen (personeel)
 • Erwin Smaal (ouder)
 • Ezra Vermeij (ouder)
 • Silvian Blaak (leerling)
 • Sterre Kats (leerling)

Het e-mailadres van de MR Actief College is: mr@actiefcollege.nl

Samenstelling MR Hoeksch Lyceum:

 • Wouter van Hest (personeel) (vice voorzitter)
 • Bas Engelsma (personeel) (voorzitter)
 • Melvin Hachmang (personeel)
 • André Vos (ouder)
 • Nardi Masselink (personeel)
 • Bas de Nooij (leerling)
 • Tobias Luck (leerling)
 • Hilde Pors (ouder) (secretaris)

Het e-mailadres van de MR Hoeksch Lyceum is: mr@hoekschlyceum.nl

Samenstelling GMR VO:

 • Hans van Es (personeel Hoeksch Lyceum) (voorzitter)
 • Ezra Vermeij (ouder Actief College)
 • Paul den Hartog (personeel Hoeksch Lyceum) (vice-voorzitter)
 • Karel Heeze (ouder Hoeksch Lyceum)
 • Sterre Kats (leerling Actief College)
 • Koen van der Linden (personeel Actief College) (secretaris)
 • Tobias Luck (leerling Hoeksch Lyceum)
 • Sandra Smaal (personeel Actief College)
Lees meer

Partners

Stichting De Hoeksche School werkt  intensief samen met diverse partijen om haar doelstellingen te bereiken:

 • Stichting De Hoeksche School Kinderopvang
 • Het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Hoeksche Waard
 • Het samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs Hoeksche Waard
 • De gemeente Hoeksche Waard
 • De schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard
 • Regionaal Overleg Openbaar Onderwijswijs Zuid-Holland Zuid (ROOZZ)
 • Da Vinci College Dordrecht
 • Hogeschool Rotterdam,
 • Hogeschool Inholland
 • Universiteit Tilburg

Medewerkers bestuurskantoor

Raad van Toezicht