Van peuter tot puber: iedereen welkom bij De Gouwaert!

Onze school

Wij zijn een integraal kindcentrum in het mooie dorp Goudswaard. Peuterspeelzaal, basisonderwijs èn kinderopvang op één locatie en vanuit één beleid. Samen met de bibliotheek zijn we gevestigd in een multifunctionele accommodatie: MFA De Gouwaert. Wij bieden kinderen van peuter tot puber een vertrouwde, leerrijke omgeving!

Wij hebben veel aandacht voor het individuele kind. We doen er zoveel mogelijk aan onze leerlingen goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Hierbij vinden we het heel belangrijk dat de leerlingen zich prettig en veilig voelen op onze school.

Onze werkwijze

Kinderen kunnen goed aangeven wat ze willen leren, hoe ze zich willen gedragen en hoe ze denken dat dit gaat lukken. Elk kind heeft behoefte om grip te hebben op de eigen ontwikkeling en wil zich daar zelf verantwoordelijk voor voelen. De leraar staat in relatie tot het kind, de leerling. In deze relatie gaat het om de interactie. In het onderwijs op de Gouwaert nodigt de leraar het kind, de leerling uit om de instructie te volgen op de momenten dat de instructies en de interactie is ingeroosterd. De leerling volgt en bepaalt zelf de manier, plaats en tijd van het leren tijdens zelfstandig werken.

Het leerstofaanbod, onze aanpak, methodes en middelen staat beschreven in onderstaande tabel* en voldoet aan de eerdere kerndoelen zoals beschreven in artikel 9 van de Wet op het primair onderwijs. Deze eerdere kerndoelen hebben slechts een aanbodverplichting. Sinds 2010 is de wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht. De nieuwe referentieniveaus hebben een opbrengstverplichting: de kinderen moeten de beschreven kennis en vaardigeden dus echt beheersen. De referentieniveaus zijn vastgesteld om de prestaties van kinderen op het gebied van taal en rekenen te verhogen. Tegelijk geven deze aan wat kinderen in verschillende fasen van hun schoolloopbaan moeten kunnen en kennen. Daarnaast zorgen de referentieniveaus voor een betere aansluiting van het PO op het VO. Voor rekenen, lezen en taalverzorging streven we naar het behalen van het fundamentele niveau 1F voor al onze kinderen. Voor de niveaus 2F (lezen en taalverzorging) en 1S (rekenen) stellen wij op basis van de schoolrapportages van ParnasSys van de afgelopen drie jaar, realistische doelen vast rondom het behalen van 2F en 1S.

Het lesrooster is door de leraar gemaakt. In de ochtend werken de kinderen aan de kernvakken: lezen, taal, rekenen, spelling. In de middag wordt er groepsdoorbrekend gewerkt aan de wereld oriënterende vakken. Bij de kernvakken is de methode de leidraad. De leraar biedt de kernvakken aan in kleine groepsinstructies op het niveau waarop kinderen zijn ingedeeld. De leraar zorgt ervoor dat zij de kinderen nauwgezet volgen in het leerproces, zodat de groepssamenstelling van de instructiegroep continu wordt afgewogen naar pedagogische en didactische behoefte van het kind, de leerling. Binnen het rooster is er ruimte voor het kind, de leerling om het eigen leerproces te bepalen.

Met het aantal kinderen in de samengestelde groepen 1/2, 3/4/5 en 6/7/8 wordt er grotendeels klassikaal gewerkt in de ochtenden aan de kernvakken. Dat wil zeggen, dat de kinderen in de leerjaargroep tegelijkertijd een instructie krijgen voor een bepaald vakgebied. De leraren werken met een rooster met daarop de vertrouwde vakken en geven daarmee aan wanneer de instructies plaatsvinden. Soms zijn er ook instructies voor vakgebieden die de samengestelde groep tegelijk krijgt, net zoals er afgewisseld wordt met de individuele instructies en instructies aan kleine groepjes kinderen.

De kinderen van de Gouwaert worden individueel en op groep-schoolniveau gevolgd in hun groei- en ontwikkelingslijn. Door middel van observeren en registreren weten leraren welke aanpak past bij welke leerling en stemmen zij af op de onderwijsbehoeften. De observaties, de toets resultaten en (start) gesprekken met kinderen en ouders worden hierbij gebruikt. In een vast ritme worden de tussenopbrengsten van de kinderen besproken tussen de leraren in de bouw en samen met de intern begeleider en schoolleider.

Contact

IKC De Gouwaert
Nicolaas van Puttenstraat 20
3267 AN Goudswaard

telefoon: 0186 691400
e-mail: info.degouwaert@dehoekscheschool.nl

Website

Wij nodigen je uit om onze website te verkennen voor meer informatie. Heel graag tot ziens op De Gouwaert!