Medezeggenschap is geregeld in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor primair onderwijs en in medezeggenschapsraden per IKC of school.

Medezeggenschap

Stichting De Hoeksche School heeft twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR): een voor het primair onderwijs (PO) en een voor het voortgezet onderwijs (VO). Daarnaast hebben alle integrale kindcentra (IKC), basisscholen en middelbare scholen een eigen medezeggenschapsraad (MR).

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad primair onderwijs
De GMR PO bestaat uit een gelijk aantal medewerkers en ouders en wordt actief betrokken bij het beleid van het bestuur. De GMR PO bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen Stichting De Hoeksche School. Zij is bevoegd over alle bovenschoolse aangelegenheden voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het college van bestuur van de stichting.

Voorzitter GMR PO: Robert Campfens (sbo Het Pluspunt)
Secretaris GMR PO: Marijke Sprokkereef (obs Onder de Wieken)

Medezeggenschapsraad per IKC of basisschool

Onze IKC’s en basisscholen hebben elk een eigen medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaan uit een gelijk aantal medewerkers en ouders. De MR-en worden actief betrokken bij het beleid van de schooldirectie. Een MR kan zelf beleidsvoorstellen doen en heeft bij beleidsvoorstellen van de directie adviesrecht of instemmingsrecht.