De IKC’s en scholen van Stichting De Hoeksche School werken voortdurend aan kwaliteitsverhoging.

Onderwijs en kwaliteit

De IKC’s en scholen van Stichting De Hoeksche School bieden de leerlingen en ouders onderwijs van hoge kwaliteit. Zij streven voortdurend naar kwaliteitsverhoging.

Kwaliteitsbeleid

Regelmatige kwaliteitsmeting vormt het vertrekpunt voor het opstellen van cyclische verbeterplannen. Dit doen we aan de hand van marktonderzoek, leeropbrengsten en inspectierapporten.

Voor het marktonderzoek wordt elke twee jaar een tevredenheidspeiling afgenomen onder ouders, leerlingen en personeel. De uitslagen worden vergeleken met:

  • de resultaten van het vorige onderzoek;
  • de resultaten van de andere scholen van De Hoeksche School;
  • de gemiddelde resultaten van andere scholen die dezelfde onderzoeken afnemen.

De leeropbrengsten vormen een belangrijke indicator voor de kwaliteit van het onderwijs. Benchmarking op de leeropbrengsten is mogelijk bij de eindtoets, middentoetsen en het leerlingvolgsysteem.

Het inspectierapport geeft een duidelijk beeld van de verworvenheden en verbeterpunten van de school. Tenminste iedere vier jaar worden de scholen beoordeeld door de onderwijsinspectie. Voor de resultaten van onze scholen, zie: scholenopdekaart.nl

De resultaten van het marktonderzoek, de leeropbrengsten en inspectierapporten vormen de belangrijkste bouwstenen voor de ontwikkel- en verbeterplannen van de school c.q. stichting. De school/stichting communiceert met haar achterban over de ontwikkelplannen onder het motto: Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Ook dit hoort bij kwaliteitsbeleid.

Kwaliteitscyclus

Het college van bestuur van Stichting De Hoeksche School stelt om de vier jaar een Koersplan vast. In dit bovenschools beleidsplan worden kaders gegeven voor de (meerjarige) beleidsplannen van de scholen. Het in het bovenschoolse Koersplan geformuleerde meerjarenbeleid wordt ieder jaar vertaald naar een bovenschools jaarplan.

De scholen stellen elke vier jaar een meerjarig schoolplan op. De hierin opgenomen visie en missie is richtinggevend voor het beleid van de school en past binnen de kaders van het Koersplan.

Het in het schoolplan geformuleerde meerjarenbeleid wordt ieder jaar vertaald naar een jaarplan waarin de ambities van de school worden verwoord.