Openbaar basisonderwijs Hoeksche Waard

Bij Stichting De Hoeksche School zijn ruim 550 medewerkers in dienst. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zich voortdurend professionaliseren.

Welkom op de pagina voor personeel van De Hoeksche School!

Op dit deel van de website, willen we je informeren over zaken die voor jou, medewerker van De Hoeksche School belangrijk zijn. Hiernaast zie je al een aantal onderwerpen waarover je informatie kunt vinden. We zijn druk bezig om dit nog verder uit te breiden, dus houd de site in de gaten.

Wanneer je informatie zoekt over een onderwerp dat er (nog) niet bij staat, neem dan gerust contact met ons op.

Iwan de Looff, beleidsmedewerker personeelszaken. Bereikbaar op 078-6295996 of i.delooff@dehoekscheschool.nl

Annette van der Linden, medewerker personeelszaken. Bereikbaar op 078-6295991 of a.vanderlinden@dehoekscheschool.nl

Arbeidsovereenkomst

In verband met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020, hebben we geen akten meer, maar hebben we een arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst is niet langer éénzijdig, maar moet door zowel de werkgever als de werknemer worden getekend.

De arbeidsovereenkomst wordt in enkelvoud door de werkgever aan de werknemer beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling dat de arbeidsovereenkomst ook door de werknemer wordt getekend en vervolgens in het digitale dossier komt.

Daarvoor houden we de volgende werkwijze aan:

 • Betrokken medewerker plaatst handtekening
 • Betrokken medewerker scant de arbeidsovereenkomst
 • Betrokken medewerker upload de arbeidsovereenkomst in Youforce (klik hier voor de handleiding)
 • Betrokken medewerker kan de originele arbeidsovereenkomst behouden

Het kan voorkomen dat de arbeidsovereenkomst onjuistheden bevat. In dat geval wordt er contact opgenomen met de afdeling personeelszaken. Gelieve geen aantekeningen op de arbeidsovereenkomst te maken.

Voor vragen over deze procedure of voor andere vragen, kan er contact worden opgenomen met de afdeling personeelszaken.

Annette van der Linden; a.vanderlinden@dehoekscheschool.nl

Lees meer

Arbo

Bedrijfsarts
De bedrijfsarts van Arbo Unie, de heer J. Draaijer, houdt elke week spreekuur op het bestuurskantoor van De Hoeksche School, Biezenvijver 5 te Puttershoek.

Doordat de spreekuren op vaste dagen worden ingepland, is er ruimte voor medisch overleg tussen de bedrijfsarts en de schooldirecteuren en/of het bestuur. Op momenten dat een reïntegratietraject niet naar verwachting verloopt, kan er zodoende sneller worden ingegrepen om bevorderende maatregelen te treffen ten behoeve van duurzaam herstel.
Door de frequente aanwezigheid is het ook mogelijk om wat meer tijd te besteden aan preventie en verzuim. Er hoeft dus geen sprake te zijn van ziekte om de bedrijfsarts te kunnen spreken.
Indien je vragen hebt voor de bedrijfsarts, een afspraak wilt inplannen of verplaatsen, kun je contact opnemen met:
Annette van der Linden; 078-6295991 of a.vanderlinden@dehoekscheschool.nl

Om privacy redenen kun je de bedrijfsarts ook zonder tussenkomst van de werkgever raadplegen. De eventuele afspraak zal dan elders in de regio plaatsvinden. Je kunt dan contact opnemen met de verzuimdesk van Arbo Unie via telefoonnummer 088-2726211 of per mail via verzuimdesk.europoort@arbounie.nl

PAGO & PMO
Het Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) en het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) zijn allebei medische onderzoeken, bedoeld voor werknemers. De PAGO is bedoeld om arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s in kaart te brengen en het PMO is een algemeen gezondheiskundig onderzoek. Het brengt ook de leefstijl en conditie van de medewerker in kaart. Het PMO is dus een aanvulling op het PAGO en kan de werkgever helpen bij het beter invullen van het preventieve beleid op de werkvloer.

Binnen de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is het aanbieden van medisch onderzoek aan medewerkers verplicht. In de Arbowet staat letterlijk: ‘De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken’.

Het is de taak van de werkgever zijn medewerkers regelmatig medisch onderzoek aan te bieden. Hoe vaak dit moet en of dit in de vorm van een PAGO of PMO dient te zijn, wordt niet benoemd. Welk onderzoek het bestuur aanbiedt, hangt af van de situatie op de werkvloer en wordt mede vastgesteld in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
Zowel de medewerker als de bedrijfsarts ontvangen een individueel rapport van het medisch onderzoek. De werkgever ontvangt geen individuele rapportage. Bij meer dan 15 deelnemers ontvangt de werkgever wel een geanonimiseerde groepsrapportage om op basis daarvan eventuele preventieve maatregelen te kunnen treffen.
De drie belangrijkste punten van verschil tussen het PAGO en het PMO:

 1. Werkgever en de personeelsvertegenwoordiging kunnen actief betrokken worden bij de inhoud, het opstellen en uitvoeren van het PMO. Dat is bij het PAGO in principe niet het geval.
 2. Bij het PMO is er ook aandacht voor de lichamelijke en geestelijke conditie en levensstijl van de medewerkers. Deze zaken zijn immers erg belangrijk voor het goed kunnen functioneren op het werk.
 3. Het gaat bij het PMO niet alleen om onderzoek naar de gezondheid, maar het dient ook preventief te werken. Met de uitkomsten van het onderzoek weet de medewerker immers wat de risico’s zijn voor zijn/haar gezondheid en wat hij of zij moet doen, of laten, om zijn/haar gezondheid te beschermen en te verbeteren als daar een reden voor bestaat. Hiermee kan hopelijk verzuim in de toekomst worden voorkomen.

PAGO en PMO afspraken binnen De Hoeksche School

 • Iedere medewerker mag zich op individuele basis aanmelden voor een PAGO of PMO
 • Een schoolleider kan ook, op basis van geïnventariseerde vrijwilligheid, het gehele team voor een PAGO of PMO aanmelden
 • De PAGO of PMO bestaat volledig uit digitale vragenlijsten
 • Na aanmelding ontvangt de medewerker een wachtwoord en inlogcode
 • De deelnemers kunnen op eigen verzoek contact opnemen met de bedrijfsarts om de uitkomst van de individuele rapportage met de bedrijfsarts te bespreken
 • Op basis van de individuele rapportage kan ook de bedrijfsarts het initiatief nemen op de medewerker uit te nodigen om de uitkomst te bespreken

Voor vragen en praktische organisatie van de PAGO en PMO kun je contact opnemen met:
Iwan de Looff; 078-6295996 of i.delooff@dehoekscheschool.nl
Annette van der Linden; 078-6295991 of a.vanderlinden@dehoekscheschool.nl

Lees meer

Vakbondscontributie

Iedereen die lid is van een vakbond, kan de contributie laten verrekenen met de eindejaarsuitkering. Door de toepassing van deze fiscale regeling, wordt er minder belasting betaald over de eindejaarsuitkering.

Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, kun je de factuur via Youforce declareren. Het vooraf laten tekenen door je leidinggevende is niet meer nodig. Verder kun je nu achteraf makkelijk in Youforce terugvinden of je de declaratie wel/niet hebt ingediend en mocht er iets misgaan bij de verwerking, kun je hiermee aantonen dat je de factuur tijdig en correct hebt ingediend. Klik hier voor de handleiding.

Indien je vragen hebt over de regeling, het indienen van de factuur of het indienen van het betaalbewijs, kun je contact opnemen met:
Annette van der Linden; 078-6295991 of a.vanderlinden@dehoekscheschool.nl

Indien je vragen hebt over het inloggen in Youforce, kun je contact opnemen met: Dyade; 0164-237557 of info@dyade.nl

Lees meer

Werkgeversverklaring

Financiële instellingen kunnen vragen om een werkgeversverklaring aan te leveren. Deze kun je heel eenvoudig via Youforce opvragen. Via de tegel ‘Self Service’ en het tabblad ‘Overig’ kun je via de tegel ‘Toezending werkgeversverklaring’ de werkgeversverklaring aanvragen.

De werkgeversverklaring wordt dan per post naar het ons bekende huisadres gestuurd. De verwerking van een werkgeversverklaring duurt 2-3 werkdagen.
Indien je vragen hebt over het aanvragen van de werkgeversverklaring, kun je contact opnemen met:
Annette van der Linden; 078-6295991 of a.vanderlinden@dehoekscheschool.nl

Indien je vragen hebt over het inloggen in Youforce, of over de inhoud van de werkgeversverklaring, kun je contact opnemen met:
Dyade; 0164-237557 of info@dyade.nl

Lees meer

Werkkostenregeling

Deze regeling, ook wel cafetariamodel genoemd, gaat over secundaire arbeidsvoorwaarden die een belastingvoordeel voor de medewerker kunnen opleveren. Jaarlijks wordt in het najaar het budget voor het komende jaar vastgesteld. Als er meer voornemens zijn ingediend dan het budget toelaat, is de volgorde van het daadwerkelijk indienen van de nota’s leidend. Een aanschaf en bijbehorende nota indienen in januari geeft een hogere kans op verrekening dan een aanschaf in oktober. Indien overschrijding van het budget dreigt, zal dit worden gecommuniceerd.

In december kun je via Youforce de intentieverklaring indienen. Daarmee geef je aan dat je in het volgende jaar mogelijk gebruik wenst te maken van de regeling. Wanneer je een aanschaf hebt gedaan, kun je de factuur via Youforce declareren. Wanneer je geen aanschaf hebt gedaan is dat geen probleem, aan het indienen van de intentieverklaring zitten geen verplichtingen. Op het moment dat de intentieverklaring niet tijdig is ingediend, is het achteraf helaas niet meer mogelijk om alsnog deel te nemen aan de werkkostenregeling. Het is dus van belang dat je tijdig de intentieverklaring via Youforce indient.
Indien je vragen hebt over de regeling, het indienen van de intentieverklaring of het indienen van de factuur, kun je contact opnemen met:
Annette van der Linden; 078-6295991 of a.vanderlinden@dehoekscheschool.nl

Indien je vragen hebt over het inloggen in Youforce, kun je contact opnemen met:
Dyade; 0164-237557 of info@dyade.nl

Lees meer