Openbaar basisonderwijs Hoeksche Waard

Bij Stichting De Hoeksche School zijn ruim 550 medewerkers in dienst. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zich voortdurend professionaliseren.

Welkom op de pagina voor personeel van De Hoeksche School!

Op dit deel van de website, willen we je informeren over zaken die voor jou, medewerker van De Hoeksche School belangrijk zijn. Hiernaast zie je al een aantal onderwerpen waarover je informatie kunt vinden. We zijn druk bezig om dit nog verder uit te breiden, dus houd de site in de gaten.

Wanneer je informatie zoekt over een onderwerp dat er (nog) niet bij staat, neem dan gerust contact met ons op.

Iwan de Looff, beleidsmedewerker personeelszaken. Bereikbaar op 078-6295996 of i.delooff@dehoekscheschool.nl

 

Arbeidsovereenkomst

In verband met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020, hebben we geen akten meer, maar hebben we een arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst is niet langer éénzijdig, maar moet door zowel de werkgever als de werknemer worden getekend.

De arbeidsovereenkomst wordt in enkelvoud door de werkgever aan de werknemer beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling dat de arbeidsovereenkomst ook door de werknemer wordt getekend en vervolgens in het digitale dossier komt.

Daarvoor houden we de volgende werkwijze aan:

 • Betrokken medewerker plaatst handtekening
 • Betrokken medewerker scant de arbeidsovereenkomst
 • Betrokken medewerker upload de arbeidsovereenkomst in Youforce (klik hier voor de handleiding)
 • Betrokken medewerker kan de originele arbeidsovereenkomst behouden

Het kan voorkomen dat de arbeidsovereenkomst onjuistheden bevat. In dat geval wordt er contact opgenomen met de afdeling personeelszaken. Gelieve geen aantekeningen op de arbeidsovereenkomst te maken.

Voor vragen over deze procedure of voor andere vragen, kan er contact worden opgenomen met de afdeling personeelszaken.

Lees meer

Arbo

Bedrijfsarts

De bedrijfsartsenteam van Verhage & Van der Laan, de heer T. Puik (bedrijfsarts) en de heer M. Verhage (medisch adviseur/praktijkondersteuner bedrijfsarts), houden om en om wekelijks spreekuur op het bestuurskantoor van De Hoeksche School, Biezenvijver 5 te Puttershoek.

Doordat de spreekuren op vaste dagen worden ingepland, is er ruimte voor medisch overleg tussen het bedrijfsartsenteam, de schooldirecteuren en/of de verantwoordelijke bestuurskantoor  medewerkers. Op momenten dat een reïntegratietraject niet naar verwachting verloopt, kan er zodoende sneller worden ingegrepen om bevorderende maatregelen te treffen ten behoeve van duurzaam herstel.

Door de frequente aanwezigheid is het ook mogelijk om wat meer tijd te besteden aan preventie en verzuim. Er hoeft dus geen sprake te zijn van ziekte om de bedrijfsarts te kunnen spreken.

Indien je vragen hebt voor de bedrijfsarts, een afspraak wilt inplannen of verplaatsen, kun je contact opnemen met:

Iwan de Looff; 078-6295999 of i.delooff@dehoekscheschool.nl

Om privacy redenen mag je de bedrijfsarts overigens ook zonder tussenkomst van de werkgever raadplegen. De eventuele afspraak zal dan elders in de regio plaatsvinden. Je kunt dan contact opnemen met Verhage & Van der Laan via telefoonnummer 0186-624764 of per mail via info@verhage-vanderlaan.nl.

Naast het reguliere consult kan de bedrijfsarts je eventueel ook verwijzen voor een interventie. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om hulp te krijgen van een arbeidspsycholoog of bedrijfsmaatschappelijk werk.

Ook zijn er mogelijkheden tot coaching. Coaching kan een preventieve bijdrage hebben om verzuim en uitval te voorkomen. Coaching valt echter niet onder arbozorg, maar onder professionalisering, zie ook het IPB elders op de site. Een coaching plan dient altijd in samenspraak met de leidinggevende te worden opgesteld en moet bij alle betrokken partijen draagvlak hebben voordat dit door het bestuur kan worden gefiatteerd.

PAGO & PMO

Het Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) en het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) zijn allebei medische onderzoeken, bedoeld voor werknemers. De PAGO is bedoeld om arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s in kaart te brengen en het PMO is een algemeen gezondheidskunde onderzoek. Het brengt ook de leefstijl en conditie van de medewerker in kaart. Het PMO is dus een aanvulling op het PAGO en kan de werkgever helpen bij het beter invullen van het preventieve beleid op de werkvloer.

Binnen de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is het aanbieden van medisch onderzoek aan medewerkers verplicht. In de Arbowet staat letterlijk: ‘De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken’.

Het is de taak van de werkgever zijn medewerkers regelmatig medisch onderzoek aan te bieden. Hoe vaak dit moet en of dit in de vorm van een PAGO of PMO dient te zijn, wordt niet benoemd. Welk onderzoek het bestuur aanbiedt,  hangt af van de situatie op de werkvloer en wordt mede vastgesteld in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Zowel de medewerker als de bedrijfsarts ontvangen een individueel rapport van het medisch onderzoek. De werkgever ontvangt geen individuele rapportage. Bij meer dan 15 deelnemers ontvangt de werkgever wel een geanonimiseerde groepsrapportage om op basis daarvan eventuele preventieve maatregelen te kunnen treffen.

De drie belangrijkste punten van verschil tussen het PAGO en het PMO:

 1. Werkgever en de personeelsvertegenwoordiging kunnen actief betrokken worden bij de inhoud, het opstellen en uitvoeren van het PMO. Dat is bij het PAGO in principe niet het geval.
 2. Bij het PMO is er ook aandacht voor de lichamelijke en geestelijke conditie en levensstijl van de medewerkers. Deze zaken zijn immers erg belangrijk voor het goed kunnen functioneren op het werk.
 3. Het gaat bij het PMO niet alleen om onderzoek naar de gezondheid, maar het dient ook preventief te werken. Met de uitkomsten van het onderzoek weet de medewerker immers wat de risico’s zijn voor zijn/haar gezondheid en wat hij of zij moet doen, of laten, om zijn/haar gezondheid te beschermen en te verbeteren als daar een reden voor bestaat. Hiermee kan hopelijk verzuim in de toekomst worden voorkomen.

PAGO en PMO afspraken binnen De Hoeksche School

 • Iedere medewerker mag zich op individuele basis aanmelden voor een PAGO of PMO
 • Een schoolleider kan ook, op basis van geïnventariseerde vrijwilligheid, het gehele team voor een PAGO of PMO aanmelden
 • De PAGO of PMO bestaat volledig uit digitale vragenlijsten
 • Na aanmelding ontvangt de medewerker een wachtwoord en inlogcode
 • De deelnemers kunnen op eigen verzoek contact opnemen met de bedrijfsarts om de uitkomst van de individuele rapportage met de bedrijfsarts te bespreken
 • Op basis van de individuele rapportage kan ook de bedrijfsarts het initiatief nemen op de medewerker uit te nodigen om de uitkomst te bespreken

Voor vragen en praktische organisatie van de PAGO en PMO kun je contact opnemen met:

Iwan de Looff; 078-6295996 of i.delooff@dehoekscheschool.nl

Lees meer

CAO

Deze informatie is bestemd voor de medewerkers in het primair onderwijs.

In een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) worden afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan het loon, de werktijden, het verlof of het pensioen.

De afspraken in een cao zijn vaak gunstiger dan afspraken over arbeidsvoorwaarden in de wet. Zo is het loon hoger dan het minimumloon en krijgen de werknemers meer vakantiedagen dan het wettelijk minimum. Afspraken in de cao mogen nooit in strijd zijn met de wet.

Indien de formele looptijd van de cao is verstreken, blijven de gemaakte afspraken automatisch gelden totdat er een nieuwe cao van kracht is.

De Hoeksche School valt onder de cao primair onderwijs en de cao voortgezet onderwijs. Voor de medewerkers in het primair onderwijs geldt uiteraard enkel de cao po.

De cao po is afgesloten door:

Op 15 juli 2022 hebben de PO-Raad en de vakbonden een akkoord bereikt. De afspraken gelden in ieder geval tot 30 april 2023. Klik op onderstaande link voor de volledige tekst van de verlengde cao: Cao primair onderwijs 2022 (poraad.nl)

Indien je vragen hebt over de cao dan kun je contact opnemen met:
Iwan de Looff; 078-6295996 of i.delooff@dehoekscheschool.nl

Lees meer

IPB (Integraal Personeels Beleid)

Binnen het bestuur hebben we te maken met twee verschillende onderwijsvormen. Zowel primair onderwijs als voortgezet onderwijs. Er is daardoor ook sprake van verschillende wet- en regelgeving en twee aparte cao’s. Wet- en regelgeving en de cao blijft altijd leidend binnen het personeelsbeleid.

Het IPB (Integraal Personeels Beleid) is een verzameldocument waarbij geprobeerd is alle geldende regelingen in samenhang te beschrijven, zodat voor iedere medewerker duidelijk is wat hij of zij binnen de stichting mag verwachten. Zo komt bijvoorbeeld aan bod, werving en selectie, vergoedingenbeleid, nascholing, arbo en de normjaartaak. Klik hier voor het document.

Lees meer

Vakbondscontributie

Iedereen die lid is van een vakbond, kan de contributie laten verrekenen met de eindejaarsuitkering. Door de toepassing van deze fiscale regeling, wordt er minder belasting betaald over de eindejaarsuitkering.

Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, kun je de factuur via Youforce declareren. Het vooraf laten tekenen door je leidinggevende is niet meer nodig. Verder kun je nu achteraf makkelijk in Youforce terugvinden of je de declaratie wel/niet hebt ingediend en mocht er iets misgaan bij de verwerking, kun je hiermee aantonen dat je de factuur tijdig en correct hebt ingediend. Klik hier voor de handleiding.

Indien je vragen hebt over het inloggen in Youforce, kun je contact opnemen met: Dyade; 0164-237557 of info@dyade.nl

Lees meer

Werkgeversverklaring

Financiële instellingen kunnen vragen om een werkgeversverklaring aan te leveren. Deze kun je heel eenvoudig via Youforce opvragen. Via de tegel ‘Self Service’ en het tabblad ‘Overig’ kun je via de tegel ‘Toezending werkgeversverklaring’ de werkgeversverklaring aanvragen.

De werkgeversverklaring wordt dan per post naar het ons bekende huisadres gestuurd. De verwerking van een werkgeversverklaring duurt 2-3 werkdagen.

Indien je vragen hebt over het inloggen in Youforce, of over de inhoud van de werkgeversverklaring, kun je contact opnemen met:
Dyade; 0164-237557 of info@dyade.nl

Lees meer

Werkkostenregeling

Deze regeling, ook wel cafetariamodel genoemd, gaat over secundaire arbeidsvoorwaarden die een belastingvoordeel voor de medewerker kunnen opleveren. Jaarlijks wordt in het najaar het budget voor het komende jaar vastgesteld. Als er meer voornemens zijn ingediend dan het budget toelaat, is de volgorde van het daadwerkelijk indienen van de nota’s leidend. Een aanschaf en bijbehorende nota indienen in januari geeft een hogere kans op verrekening dan een aanschaf in oktober. Indien overschrijding van het budget dreigt, zal dit worden gecommuniceerd.

Klik hier voor meer informatie over de regeling.

Om in 2024 een beroep te kunnen doen op de regeling is het van belang dat je vóór 31 december 2023 de intentieverklaring via Youforce hebt ingediend. Daarmee geef je aan dat je in het volgende jaar mogelijk gebruik wenst te maken van de regeling. Klik hier voor de handleiding  om de intentieverklaring in te dienen.

Wanneer je een aanschaf hebt gedaan, kun je de factuur via Youforce declareren. Klik hier voor de handleiding.

Wanneer je geen aanschaf hebt gedaan is dat geen probleem, aan het indienen van de intentieverklaring zitten geen verplichtingen. Op het moment dat de intentieverklaring niet tijdig is ingediend, is het achteraf helaas niet meer mogelijk om alsnog deel te nemen aan de werkkostenregeling. Het is dus van belang dat je tijdig de intentieverklaring via Youforce indient.

Indien je vragen hebt over de regeling, het indienen van de intentieverklaring of het indienen van de factuur, kun je contact opnemen met:

Iwan de Looff; 078-6295996 of i.delooff@dehoekscheschool.nl 

Indien je vragen hebt over het inloggen in Youforce, kun je contact opnemen met:

Dyade; 0164-237557 of info@dyade.nl

Lees meer

Youforce

De salarisadministratie wordt voor ons verzorgd door Dyade en zij maken daarvoor gebruik van het programma ‘Youforce’. Iedereen ontvangt bij indiensttreding inloggegevens, zodat je te allen tijde toegang hebt tot je persoonlijke gegevens.

Denk hierbij aan je salarisstrook, je IBAN-nummer of adresgegevens. Verder kun je hier ook een reiskostendeclaratie invoeren, aanvraagformulier voor de cafetaria- of uitruilregeling indienen of een werkgeversverklaring opvragen.

Soms komt het helaas voor dat je problemen ondervindt met het Youforce-account. Dyade is de beheerder is van het programma en daarom kunnen wij op het bestuurskantoor de problemen helaas niet verhelpen. Het advies is om het contactformulier op de website van Dyade in te vullen.

Naast de omschrijving van het probleem is het raadzaam om te vragen of Omid Sultani het formulier in behandeling wil nemen en kies voor de locatie Utrecht.

Veiliger inloggen met 2-factor authenticatie

In het Youforce-account zijn privacygevoelige gegevens zoals het BSN, verzuiminformatie en salarisinformatie te raadplegen. Om aan te sluiten bij de verplichting die de AVG oplegt, is de programmatuur aangepast en moet je bij het inloggen een extra beveiligingsstap nemen door een code in te voeren.

Deze extra beveiligingsstap moet worden genomen door middel van de app ‘PingID’ die gratis is te downloaden in de App Store (Apple) of op Google Play (Android) en vervolgens geïnstalleerd moet worden op een smartphone of tablet.

Op de website van Dyade is hiervoor een snelgids en een uitgebreide beschrijving beschikbaar.

Na het installeren van de app op je smartphone of tablet, log je in het vervolg in met je inlognaam en wachtwoord en bevestigt je je identiteit met de app. Deze laatste stap moet je bij het inloggen 1 keer in de 30 dagen herhalen.

Nieuwe telefoon

Het inloggen in je Youforce-account is gekoppeld aan een smartphone of tablet. Wanneer je een nieuwe telefoon hebt, moet de oude telefoon handmatig worden ontkoppeld door Dyade.

Hiervoor kun je het contactformulier op de site van Dyade invullen.

Naast de omschrijving van het probleem is het raadzaam om te vragen of Omid Sultani het formulier in behandeling wil nemen en kies voor de locatie Utrecht.

Los van alle beschrijvingen en contactformulieren die je kunt gebruiken kun je bij aanhoudende problemen ook rechtstreeks contact opnemen met Omid Sultani. Hij is bereikbaar via omid.sultani@dyade.nl of 030-303 51 51.

Lees meer

Zorgverzekering

Iedereen is in Nederland verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Hierbij verzeker je je voor zorg door de huisarts, het ziekenhuis, de psychiater en de apotheek. De overheid stelt vast wat er in het basispakket van de zorgverzekering zit. Naast de basisverzekering heb je de mogelijkheid om een aanvullende verzekering af te sluiten. Iedereen is vrij om te bepalen deze extra verzekering wel of niet af te sluiten.

Bij de Hoeksche School heb je de mogelijkheid om bij een aantal partijen korting te krijgen op de zorgverzekering, de zogeheten collectieve zorgverzekering.
Wij geven geen advies over welke zorgverzekering je het beste kunt afsluiten, wij willen je uitsluitend wijzen op deze kortingsmogelijkheden.

Onderstaand een overzicht van de partijen waarbij je kortingsmogelijkheden hebt:

Let naast het directe kostenaspect ook altijd op de polisvoorwaarden. Geen enkel pakket is gelijk!

Lees meer